Aizdevuma pieteikums SAVA.card

Aizņēmējs atbild Aizdevējam par reģistrācijas laikā, Lietotāja profilā un Aizdevuma pieteikumā minēto, kā arī saskaņā ar Līguma noteikumiem sniedzamo ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību. Visi investīciju līgumi tiek parakstīti starp aizņēmēju un investoru, neiesaistot EstateGuru. Tas, cik ātri projekts tiek finansēts, galvenokārt atkarīgs no projekta pievilcības. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, t.sk. SIA Greencredit. Pirmais Minimālā maksājuma datums iestājas pirmā Procentu perioda pēdējā dienā. Auto-invest ir funkcija, kas ļauj ieguldīt savus līdzekļus automātiski visos aizdevumos, kuri ir atvērti investēšanai EstateGuru platformā. Aizņēmējs pārskaita Komisijas maksu, ieskaitot to Aizdevēja kontā, maksājuma mērķī norādot Līguma numuru un vārdus “komisijas maksa”. Komisijas maksa par Līguma grozījumu pieteikšanu vai noformēšanu ir noteikta Cenrādī vai ar Klientu noslēgtā atsevišķā vienošanās. – Aizdevēja piemērotā atlaide un/vai atvieglojumi Procentu likmei vai citiem Līgumā paredzētiem maksājumiem. Līgumā lietotie terminiAizdevēja konts – Aizdevēja konti, kas atvērti bankās vai maksājumu iestādēs un norādīti Līgumā, Mājas lapā un/vai Aizņēmējam nosūtītajā Rēķinā. Ja iespējams, informācija par iepriekšējiem projektiem un informācija par aizņēmēju. Mums būs jāveic "pazīsti savu klientu" pārbaudes un jāapstiprina Jūsu nekustamā īpašuma projekts, pirms Jums tiek ļauts publicēt aizdevuma pieprasījumu EstateGuru. Kad aizņēmējs sastopas ar finanšu grūtībām, mēs mēģināsim atrast labāko risinājumu abām pusēm. iesniedz Aizdevuma pieteikumu mutiski, piezvanot Aizdevējam uz Mājas lapā norādīto Aizdevēja tālruņa numuru un sarunas laikā sniedzot Aizdevēja pieprasītās ziņas. Tiklīdz būsim apstiprinājuši Jūsu projektu un veikuši visas pārbaudes, mēs apspriedīsim un vienosimies ar Jums par atbilstošu procentu likmes līmeni, pirms Jūs varēsiet publicēt savu aizdevuma pieprasījumu. Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Līguma grozījumus, un Aizdevējam nav pienākuma pamatot tā atteikumu. Mēs samazinām šo risku mūsu investoriem, nodrošinot aktīvu ķīlu katram aizdevumam, gadījumā, ja aizņēmējs nespēj atmaksāt savu aizdevumu. Aizdevēja datu apstrādes mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana. Jūs varat viegli aktivizēt vai deaktivizēt šo funkciju Auto-Invest aktivizācijas lapā. Aizdevējs ir LR Datu valsts inspekcijā reģistrēts personas datu pārzinis. – Aizņēmējs vai/un Aizdevējs kopā. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus saskaņā ar Aizdevēja piedāvātu, Aizņēmēja apstiprinātu un Līguma Individuālajā daļā norādīto apmēru par attiecīgo Procentu periodu. Lai pieteiktos aizņēmumam, Jums jāreģistrējas kā aizņēmējam un jānodrošina mums dokumenti, kas minēti pieteikuma veidnē. Lai iegūtu precīzāku skaidrojumu, lūdzu, izlasiet lietošanas noteikumus, kur kapitāla ieguldīšanas process ir skaidri paskaidrots. Kavēto maksājumu piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Aizņēmējs. Līgums tiek noslēgts papīra vai elektroniskā formā. Rēķina nesaņemšanas gadījumā maksājumi veicami atbilstoši Līguma noteikumiem līdz Līgumā noteiktajam Minimālās maksas datumam. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs, lai piešķirtu Aizdevumu, iegūs, precizēs un citādi apstrādās Aizņēmēja datus, lai noteiktu Aizņēmēja identitāti, pārbaudītu Aizņēmēja datu pareizību, novērtētu Aizņēmēja kredītspēju, t.sk.

Pieteikums naudas kredītam - TF Bank

. Šādā gadījumā tiktu iecelts juridisks pārstāvis, kas pārņemtu EstateGuru lomu, lai apkalpotu visus veiktos ieguldījumus. Aizņēmējam ir pienākums, veicot maksājumus saskaņā ar Līgumu, norādīt Aizņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un apmaksājamā Rēķina vai Līguma numuru, kā arī citu informāciju atbilstoši Aizdevēja norādījumiem. Jūsu nauda tiks sadalīta, pamatojoties uz ieguldījuma summu, kuru Jūs ievadījāt Auto-Invest aktivizācijas lapā. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses. Konts ir atdalīts no EstateGuru darbības bankas konta un tiek aizsargāts pret gadījumiem, ja rodas problēmas ar EstateGuru darbību vai pastāvēšanu. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi. Mēs sazināsimies ar potenciālajiem aizņēmējiem drīz pēc tam, kad būs veikts pieprasījums vai iesniegts pieteikums.Mēs izskatīsim aizdevuma pieteikumu, pieprasīsim papildus dokumentus vai atbildes uz jautājumiem, ja tas būs nepieciešams. Paziņojums par atkāpšanos no Līguma stājas spēkā brīdī, kad Aizņēmējs ir veicis pilnīgu norēķinu ar Aizdevēju par visām no Līguma izrietošajām saistībām. Ja Aizņēmējs nav izpildījis Līguma saistības, Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju bez iepriekšējas Aizņēmēja piekrišanas Trešajai personai savu likumisko tiesību realizēšanai. Jūsu kapitāls tiks investēts aizdevumos tādā pašā secībā, kā tās parādās uz platformas. Kredītlīnijas termiņš var tikt mainīts, Pusēm vienojoties par Līguma grozījumiem vai pārjaunojumu, tādā gadījumā Līguma grozījumos vai pārjaunojuma līgumā mēnešos norādītais Kredītlīnijas termiņš tiek skaitīts no izmaiņu dokumenta datuma. Nodrošināts aizdevums paredz samazinātu zaudējumu risku, jo gadījumā, ja aizņēmējs nevar atmaksāt aizdevumu, EstateGuru partneris – juridiskā firma Jesse&Kalaus – uzsāks nekustamā īpašuma piespiedu realizācijas procesu. Patlaban projekti notiek Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Līgumā noteiktās Aizņēmēja maksājumu saistības ir izpildītas ar brīdi, kad maksājumu summas ir ieskaitītas Aizdevēja kontā. Aizdevēja pieteikums tiek izveidots no datiem, kurus Aizņēmējs iesniedz katra Aizdevuma pieteikuma noformēšanas brīdī. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir vienojušās par Līguma noteikumiem. ir konstatējamas Aizņēmēja faktiskas maksātnespējas pazīmes vai iesniegts tiesā fiziskās personas maksātnespējas procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums attiecībā uz Aizņēmēju. Kamēr vien projektam ir īpašuma elements un īpašumu iespējams izmantot kā nodrošinājumu parādam, lūdzu, iesniedziet to apstiprināšanai. Maksājumu biežums un procentu likme var atšķirties atkarībā no aizņēmuma tipa. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Aizdevējs ir pieņēmis Lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu un ir izsniedzis Aizdevumu atbilstoši Līguma noteikumiem. Aizdevums var tikt atmaksāts ar vienu vai ar vairākiem maksājumiem līdz Kredītlīnijas termiņa pēdējai dienai. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmēja reģistrācijas un Aizdevuma pieteikuma iesniegšanas laikā Lietotāja profilā ietvertās ziņas ir pilnīgas un patiesas, patiesa un Aizdevējs var paļauties uz Aizņēmēja sniegto informāciju, pieņemot lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu. Pirms uzsākt investēšanu, Jums mums jānosūta valdības izdots identifikācijas dokuments. Ja Līgumā paredzētā maksājuma datums iekrīt sestdienā, svētdienā vai Latvijas Republikā noteiktajā svētku dienā, tāda maksājuma termiņš automātiski tiek pagarināts līdz nākamajai darba dienai. EstateGuru nav banka, tādējādi mēs neietilpstam banku likumu un noteikumu darbības jomā. Aizņēmējs ir tiesīgs veikt pilnīgu Aizdevuma atmaksu un Līguma pirmstermiņa saistību izpildi jebkurā brīdī pirms Kredītlīnijas termiņa beigām. Visus izdevumus sedz aizņēmējs. Papildu dokumentus varat nosūtīt uz e-pastu info@estateguru.co. Jā, mēs piedāvājam aizdevumus, kas nodrošināti ar zemi vai mežu. Pirms sākat investēt EstateGuru, mēs Jums veiksim arī dažas "pazīsti savu klientu" pārbaudes. Informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un tikai normatīvajos aktos noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā. Jūs sāksiet pelnīt procentus pēc tam, kad būs sagatavota nepieciešamā dokumentācija par hipotēkas nostiprināšanu zemesgrāmatā. Aizņēmējs pilnvaro Aizdevēju patstāvīgi pieprasīt un iegūt no Trešo personu datubāzēm informāciju, kas nepieciešama Pieteikuma izskatīšanai un Aizņēmēja kredītspējas novērtēšanai. Aizņēmēja reģistrācijas komisija netiek atgriezta Aizņēmējam. Jums jāizveido aizdevēja konts ar Jūsu vārdu un reģistrācijas formas beigās jāizvēlas "Izvēlieties šo, ja pārstāvat uzņēmumu". Aizdevējam ir tiesības zvanīt uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā vai Lietotāja profilā norādītiem telefonu numuriem, sazināties ar Aizņēmēja darba devēju, lai sasniegtu Aizņēmēju vai pārbaudītu Aizņēmēja sniegto informāciju. Mēs nesniedzam ar nodokļiem saistītas konsultācijas un iesakām vērsties pie vietējā nodokļu konsultanta, lai saņemtu papildu informāciju. Reģistrācijas laikā Aizņēmējs norāda Paroli, ar kuras palīdzību Aizņēmējs turpmāk apliecinās savu identitāti.

Aizdevuma pieteikums -

. – šis starp Aizdevēju un Aizņēmēju noslēgtais Kredītlīnijas līgums kopā ar tā pielikumiem un turpmākiem grozījumiem un papildinājumiem. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Līguma sakarā ir uzskatāma par konfidenciālu. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, tiks izšķirts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Diversification is the best way to mitigate risk. Investoru nauda, kas tiek pārskaitīta uz tiešsaistes kontu, tiek turēta atsevišķā LHV klienta bankas kontā. Pēc Aizņēmēja atsevišķa pieprasījuma Aizdevējs izsniedz Aizdevuma summu līdz Kredītlīnijas limita apmēram, veicot Līguma pārjaunojumu un nosakot jaunu Kredītlīnijas termiņu un Minimālo maksājuma summu. Līgumā noteikto maksājumu izpilde tiek veikta Aizdevuma valūtā. Nedēļas nogalēs tas var aizņemt nedaudz vairāk laika. nodot tiesības uz Aizņēmēja personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs. Aizņēmējam ir tiesības iesniegt Aizdevuma Pieteikumu papīra formā Aizdevēja starpniekam. Tiklīdz līdzekļi tiek saņemti mūsu bankā, tie tiek novirzīti Jūsu aizdevēja kontā, regulāros intervālos dienas laikā, no pirmdienas līdz piektdienai. elektrības padeves traucējumus, Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas institūciju pieņemtos tiesību aktus, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. – Aizņēmēja maksājums Aizdevējam, ja tas palielina savas saistības, neinformējot par to Aizdevēju, kā arī Aizņēmēja maksājums Aizdevējam par Līgumā paredzētā maksājuma kavējumu. Līguma būtiskie noteikumi papildu tiek norādīti maksājuma mērķī, veicot Aizdevuma izsniegšanu. Ar šo naudu jūs varēsiet veikt investīcijas, atmaksāt aizdevumus vai pat lūgt mūs pārskaitīt to uz jūsu bankas kontu! EstateGuru atvieglo investoriem piekļuvi dažādām nekustamā īpašuma investīcijām ar relatīvi nelielu kapitāla summu. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs Rēķinu sagatavo elektroniski, un tas ir derīgs bez paraksta. Valūtas maiņas kurss tiek noteikts atbilstošs Aizdevēja bankas Aizdevuma valūtas pārdošanas kursam, uz kuru maksājums saņemts, saņemtās maksājuma summas konvertācijas dienā. Aizņēmējs var ierosināt Līguma grozījumus, iesniedzot iesniegumu tādā veidā, kādā iesniegts Aizdevuma pieteikums, t.i., izmantojot Aizdevēja akceptētos distances saziņas līdzekļus vai arī personīgi papīra formā. Aizņēmējs apņemas savlaicīgi atmaksāt Aizdevējam Aizdevumu un samaksāt Procentus atbilstoši Līguma noteikumiem un Rēķiniem ar pārskaitījumu uz Aizdevēja kontu. Lai kļūtu par daļu no mūsu atsauces programmas, Jums ir jāreģistrējas. Aizdevēja starpnieks piedāvā Aizdevēja Līgumu Aizņēmējam un/vai iepazīstina ar to un nepieciešamības gadījumā izskaidro Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijā iekļauto informāciju. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas. Jā, procentu likme, kuru maksā aizņēmējs, ir fiksēta visā aizņēmuma periodā. Pārliecinieties, ka pievienots pilns uzņēmuma nosaukums un pareizs reģistrācijas numurs. Puses var vienoties par savādāku Aizdevuma izsniegšanas kārtību saistību refinansēšanas gadījumā vai Aizņēmēja saistību pārjaunošanas gadījumā. Pēc tam, kad aizdvums ir pilnībā finansēts platformā, aizņēmējam jādodas pie notāra, lai nokārtotu hipotēkas nostriprinājuma dokumentus ar Drošības aģentu hipotēkas reģistrēšanai zemesgrāmatā. Populārākās finanšu problēmas un veidi, kā tām laikus sagatavoties. – Aizdevēja atlīdzība, kuru Aizņēmējs maksā par Aizdevuma lietošanu atbilstoši Līgumā noteiktai Procentu likmei. Aizdevējs vienpusējā kārtībā nosaka Minimālā maksājuma summu, informējot par to Aizņēmēju, nosūtot Rēķinu, telefoniski un/vai izvietojot informāciju Lietotāja profilā. Piesakoties EstateGuru finansējumam, Jums tiks lūgts norādīt mērķa finansējuma summu un Jūsu vēlamo cenu. Aizņēmējam ir pienākums veikt atmaksu pēc nolīgtā atmaksas grafika. Your capital is at risk.Even though all loans made through the EstateGuru platform are secured against property, this does not mean that you will get any money back in the event that a borrower fails to repay. Jā, aizņēmējiem ir iespēja pagarināt aizņēmuma atmaksas periodu. Ja Aizņēmējs līdz Minimālā maksājuma dienai nav vērsies pie Aizdevēja ar rakstisku lūgumu izsniegt Rēķinu, uzskatāms, ka Aizņēmējs to ir saņēmis. Aizdevuma atmaksas kavējuma gadījumā, aizņēmējam jāmaksā vairākas nodevas. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizņēmēja reģistrāciju Mājas lapā un/vai neaktivizēt to bez pienākuma pamatot atteikumu. As with most types of investments, peer-to-peer lending carries a degree of risk. Pa tālruni iesniegta Aizdevuma pieteikuma gadījumā Puses vienojas par būtiskiem Līguma noteikumiem – Kredītlīnijas limits, Procentu likme un Kredītlīnijas termiņš. Tomēr nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz projektu tipu, kas var tikt iesniegti apstiprināšanai. Uzņēmuma nosaukums ir EstateGuru Tagatisagent OÜ. Tiklīdz aizņēmējs nokavē maksājumu, mēs sazināsimies investoru vārdā, lai noskaidrotu iemeslus un lūgtu sniegt paskaidrojumus. Aizņēmēja parakstu un tā atšifrējumu. Aizdevējs nepieciešamības gadījumā sazinās ar Aizņēmēju, izmantojot Lietotāja profilā norādīto kontaktinformāciju. Aktuālā informācija par Minimālā maksājuma summu, aprēķināto Procentu, Nokavējuma procentu, Līgumsoda summām un cita ar Līguma izpildi saistītā informācija ir pieejama Aizņēmēja Lietotāja profilā. Lai nodrošinātu labāko rezultātu, izmantojot mūsu platformu, Jums ieteicams investēt naudu atvērtos projektos, lai samazinātu neinvestēto līdzekļu apjomu. Neinvestēto naudu, kas atrodas Jūsu kontā, varat izņemt jebkurā laikā. Aizdevuma pieteikums SAVA.card. Ir svarīgi paturēt prātā, ka visi noteikumi, kas tiek piemēroti manuāliem ieguldījumiem attiecas arī uz ieguldījumiem, izmantojot Auto-ieguldīt funkciju. Visus procentus, kas nopelnīti no aizdevuma, nodokļu institūcijas uzskata par investīciju ienākumiem un tādējādi tie ir pakļauti nodoklim. Šādas pirmstermiņa izpildes gadījumā Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Aizdevumu un samaksā Procentus proporcionāli izmantotajam laika periodam, kā arī citus maksājumus, kas veicami atbilstoši Līguma noteikumiem. Visi aizdevumi tiek nodrošināti ar hipotēku. Mēs nemaksājam procentus par nesadalītiem līdzekļiem. Kredītu veidi un populārākie aizdevēji internetā. Cik ātri aizdevēja līdzekļi nonāks Jūsu kontā, ir atkarīgs no tā, kādas bankas pakalpojumus Jūs izmantojat. https://blog.estateguru.co Galvenās Auto-Invest priekšrocības ir komforts, ātrums un automatizācija.• Ar Auto-invest Jūs nepalaidīsiet garām investīcijas iespēju aizdevumam, kuram ir liels pieprasījums no investoru puses. Mēs pārbaudām informāciju par aizņēmēju, aizņēmēja kredītspēju un pašreizējās saistības. Gadījumā, ja aizņēmējs vēlas pagarināt aizņēmuma termiņu, mēs lūgsim paskaidrot tā iemeslus un pārliecināsimies, ka nākotnē viss būs kārtībā. Avansa summa tiek uzskaitīta atsevišķi un bez atsevišķiem Aizņēmēja norādītajiem var tikt ieskaitīta Aizņēmēja no Līguma izrietošo saistību izpildei brīdī, kad iestājas Līgumā paredzētā maksājuma termiņš. Aizdevējs ir tiesīgs uz laiku vai pavisam slēgt Lietotāja profilu pēc saviem ieskaitiem, tai skaitā Lietotāja datu drošībai. Pieprasītā aizņēmuma summa, periods, procenti un atmaksas grafiks. Minimālā maksājuma summa pēc tās saņemšanas tiek novirzīta Aizņēmēja no Līguma izrietošo saistību dzēšanai noteiktā saistību dzēšanas secībā. Par atkārtotu dokumentu nosūtīšanu Aizdevējs ir tiesīgs piemērot Cenrādī noteikto komisijas maksu. Jūs varat mainīt Auto Invest iestatījumus jebkurā laikā. Lai pieteiktos Līguma noslēgšanai vai Aizdevuma summas saņemšanai līdz piešķirtā Kredītlimita apmēram, Aizņēmējs reģistrējas Mājas lapā, norādot tajā visas pieprasītās ziņas un veic Aizņēmēja reģistrācijas komisijas maksu. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Investori var izsekot atmaksu portfolio lapā un atsaukt vai atkārtoti ieguldīt visu debitoru parādus.

Pirmo reizi reģistrējoties, Jūs varat nosūtīt ieteikuma saiti savam draugam. Ātro kredītu akcijas toreiz un tagad. Investoriem ir iespēja atlikt ienākuma nodokļa maksāšanu, investējot caur juridisku personu, bet tie joprojām ir pakļauti nodokļu nomaksai. Aizdevuma pieteikums SAVA.card. Drošības aģents ir neatkarīga sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras primārais mērķis ir turēt vērtspapīrus investoru labā, kuri veic investīcijas EstateGuru platformā. Pēc Aizdevuma izsniegšanas Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz Lietotāja profilā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi Līguma norakstu, kā arī nodrošina Lietotāja profilā pieejamu Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu. Lai pabeigtu reģistrāciju, Aizņēmējs no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisiju. Ja e-pasta paziņojums tomēr nav saņemts, lūdzu, nosūtiet mums e-pastu uz info@estateguru.co. Aizņēmējam nav maksājuma kavējumu attiecībā pret Trešajām personām un nepastāv apstākļu Aizņēmēja maksātnespējas procesa ierosināšanai. Līgumsoda un/vai Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no pienākuma izpildīt Līgumā minētās saistības. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevēja izsniegtajam Rēķinam ir tikai informatīvs raksturs, kas satur informāciju par Aizņēmēja no Līguma izrietošo saistību atšifrējumu. pieprasītu izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par ienākumiem un apdrošināšanas periodiem un piekrīt, ka VSAA sniedz šādu informāciju Aizdevējam. Aizdevējam ir pienākums izpildīt visas Līguma saistības, t.sk. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus un atmaksā Aizdevējam Aizdevumu, veicot Minimālā maksājuma summas maksājumus līdz katra Procentu perioda pēdējai dienai. Protams, Jūs varat izvēlēties neizmantot Auto Invest funkciju un kārtīgi pārbaudīt katru Jūsu ieguldījumu. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizdevuma izsniegšanu, par to informējot Aizņēmēju. Aizdevuma priekšapmaksas gadījumā, atlikusī administrēšanas maksa ir pilnā apmērā jāsamaksā vienlaicīgi ar aizdevuma priekšapmaksu. Ja aizņēmējs nevar atmaksāt aizdevumu, aizņēmējam tiks dota iespēja paņemt kredītbrīvdienas. Līgumus par Aizdevumu Aizdevuma starpnieks neslēdz. Kredītlīnijas termiņš ir norādīts Līguma Individuālajā daļā. Visu informāciju, kas nepieciešama maksājuma veikšanai var atrast mūsu mājas lapā sadaļā Kontakti

Comentarios