EstateGuru OÜ

Cita starpā, portāla turētājs var izmantot atbilstošos naudas līdzekļus lietotāja parādsaistību pret citiem lietotājiem, trešajām personām vai portāla turētāju dzēšanai, veicot atbilstošus pārskaitījumus saprātīgā laikā. Precīzi atlīdzību apmēri tiek noteikti atsevišķā cenrādī, kas pieejams https://estateguru.co/about/price. Iepriekš minētais ietver arī paziņojumus pamatojoties uz vai saistībā ar aizdevuma līgumu un citiem aizdevuma dokumentiem. punktā norādītās un ar atbilstošo aizdevuma līgumu saistītās atmaksas grafika vai procentu maksājumu grafika atbilstošā satura slejā. Portāla turētājs pēc saviem ieskatiem var pieprasīt, lai lietotājs apstiprina Lietošanas noteikumus. Nodrošinājuma aģents neaprēķina un lietotājam netiek maksāti procenti par nodrošinājuma aģenta saņemtajiem naudas līdzekļiem. Tad seko investori, kuru norādītais investīciju apmērs ir lielāks par minimālo investīciju summu, neatkarīgi no norādīto investīciju precīzā apmēra. Portāla turētājs pēc saviem ieskatiem var neļaut investoram izsniegt aizdevumu vai paredzēt citus noteikumus aizdevuma izsniegšanai. punktā aprakstītajā vai citā procesā vai darbībā atbilstošo piedzenamo prasījumu piedzīšanai un/vai izpildei citā veidā. Viena projekta finansēšanai lietotājs var saņemt vienu vai vairākus aizdevumus, taču aizdevuma izsniegšanu vai neizsniegšanu izlemj katrs lietotājs pēc saviem ieskatiem. Šādam juridiskās personas pārstāvim jābūt EstateGuru reģistrētam lietotājam kā fiziskai personai pirms tam, kad tiek iesniegts reģistrēšanās pieteikums juridiskās personas vārdā. Portāla turētājs nav atbildīgs par cita lietotāja darbībām vai noslēgtajiem darījumiem, izmantojot dalīto kontu, vai par šādu darbību vai darījumu sekām. Portāla turētājs neatbild ne par kādiem kaitējumiem, kas ir vai var būt radušies lietotājam, izmantojot portālu vai tā piedāvātos pakalpojumus, t. sk. Auto Invest lietotni. Portāla turētājs neaprēķina un lietotājam netiek maksāti procenti par naudas līdzekļiem, kurus viņš ir nodevis portāla turētājam. Abās saraksta daļās investorus sarindo pēc pēdējā Auto Invest lietotnes veiktā darījuma tā, ka sāk no tā investora, ar kura līdzekļiem veiktā darījuma ir pagājis visvairāk laika. Ārkārtēji izbeidzot aizdevuma līgumu, administrēšanas atlīdzība nekavējoties kļūst piedzenama pilnā apmērā. Attiecībā uz investoram atlikušo investīciju daļu tiek piemērota aizdevuma līguma pamata noteikumos norunātā procentu likme. Turklāt portāla turētājs atbilstošos naudas līdzekļus glabā atsevišķi no saviem naudas līdzekļiem. Ar atbilstošo apstiprināšanu lietotājs publicē neatsaucamu gribu būt tiesiski saistītam ar apstiprināmo darījumu vai darbību. Šos Lietošanas noteikumus uzskata par kredīta starpniecības līgumu. Juridiskā persona var būt lietotājs tikai tādā gadījumā, ja šī juridiskā persona ir reģistrēta atbilstošā reģistrā Igaunijā vai kādā citā Eiropas Ekonomiskās zonas līguma valstī. Lietotājam ir tiesības dalīties ar savām lietotāja tiesībām caur virtuālo kontu ar citiem portālā reģistrētiem lietotājiem, izmantojot dalīto tiesību saturu un apmēru. Top 5 idejas svētku eglītei. punktā aprakstītajā kārtībā. Piedzenot aizņēmēja parāda summas, portāla turētājs un nodrošinājuma aģents rīkojas pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā to, kas portāla turētāja vērtējumā un pēc portāla turētāja pieredzes ir vislabākajās aizdevēja interesēs. EstateGuru mērķis ir nodrošināt lietotājiem iespēju izmantot tehniskos risinājumus, ar kuru palīdzību viņi var aizņemties viens no otra, izsniedzot aizdevumus par maksu, uzņēmējdarbības finansēšanai, balstoties uz savstarpējo aizdevumu principu. Portāla turētājs pēc saviem ieskatiem var neļaut lietotājam pieteikties uz aizdevumu vai paredzēt citus noteikumus aizdevuma pieprasīšanai. Neaktīvā virtuālā konta atlīdzības apmēru nosaka portāla turētājs un tā jāmaksā, pamatojoties uz spēkā esošo cenrādi. Ja dienā, kad atbilstošā naudas saistība kļūst izpildāma, lietotāja kontā nav brīvu naudas līdzekļu iepriekš aprakstītajā apjomā, tiek uzskatīts, ka lietotājs ir pārkāpis atbilstošo naudas saistību trūkstošās summas apjomā. Paziņojumu par aizdevuma pirmstermiņa atmaksu aizņēmējs nevar atsaukt un, kad ir pagājis aizdevuma līgumā noteiktais iepriekšējas paziņošanas laiks, viss aizdevums kopā ar aizdevuma dokumentos precizētajām citām naudas saistībām ir maksājamas pilnā apmērā. EstateGuru sadarbojas ar investoriem, kas ir reģistrējušies portālā un kuru skaits var mainīties.

Saldumus vai izjokosim. Ja ir pretrunas starp tekstiem, par pareizu uzskata tekstu angļu valodā. Neraugoties uz iepriekš minēto, lietotājs portāla saturu nepieciešamajā apjomā var izdrukāt vai saglabāt, ja lietotājs to dara tikai individuālam mērķim un tikai tādā apjomā, kādā tas ir saprātīgi nepieciešams, lai lietotājs izmantotu EstateGuru pakalpojumus. Uz atbilstošā katru reizi par jaunu radāmā saraksta pamata sistēma izlemj, kura līdzekļus un kādā apjomā var piesaistīt, veicot investīciju. Ja no Lietošanas notikumiem vai jebkāda aizdevuma dokumenta neizriet citādi, pārrunu neizdošanās gadījumā atbilstošos strīdus kā pirmās instances tiesā risina Igaunijas Republikā esošā apriņķa tiesā. Iepriekš minētais tiek attiecināts arī uz nodokļiem, kas maksājami no aizdevēja nopelnītā procentu ienākuma. Portāla turētājs var ierobežot papildu kritēriju izmantošanu, atbilstoši aprēķinot ar Auto Invest lietotnes starpniecību investējamo viena aizdevuma pieteikuma apmēru. Lai saņemtu patēriņa kredītu, jums jābūt. Portāla turētājs var arī izbeigt vietnes EstateGuru darbību pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā. Aizdevuma līgums ir atsevišķs līgums starp aizdevēju un aizņēmēju, no kā izrietošās tiesības un saistības īsteno, ņemot vērā šo Lietošanas noteikumu īpatnības un ierobežojumus. Turklāt nodrošinājuma aģents atbilstošos naudas līdzekļus glabā atsevišķi no saviem naudas līdzekļiem. Aizdevums tiek izsniegts tikai ar nekustamā īpašuma nodrošinājumu. EstateGuru neizsniedz un nav starpnieks aizdevuma izsniegšanā patērētājam. Lai sāktu izmantot Auto Invest lietotni, lietotājam ir jāapstiprina, ka viņš ir sapratis ar Auto Invest lietotnes izmantošanu saistītās iespējamās sekas. Portāla turētājam ir arī tiesības noteikt minimālo investīciju apmēru Auto Invest lietotnes izmantošanai, par kuru mazākas summas investēšana, izmantojot Auto Invest lietotni, nav iespējama. punktā minētajām prasībām. Portāla turētājs atbilstošajam aizdevuma pieteikumam var piešķirt riska kategoriju pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā principus, kas ir aprakstīti EstateGuru atbilstošajā apakšlapā. Saraksta sākumā vienmēr ir investori, kuru vēlamo investīciju apmērs ir vienāds ar minimālo investīciju summu. Aizdevuma ņemšanai lietotājam, kurš vēlas saņemt aizdevumu, šajos Lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā ir jānoslēdz aizdevuma līgums ar lietotāju, kurš vēlas izsniegt aizdevumu. Portāla turētājs var pēc saviem ieskatiem ieviest ierobežojumus vai prasības kontā esošo pieejamo naudas līdzekļu minimālajai vai maksimālajai summai. Ja atmaksas grafiks vai procentu maksājumu grafiks aizdevuma līguma darbības laikā mainās, EstateGuru sastāda jaunu grafiku un nosūta to aizdevējam un aizņēmējam saprātīgā laikā pēc atbilstošās tabulas izmaiņām. Portāla turētājs pēc tam sagatavo jaunus maksājumu grafikus un padara tos investoriem pieejamus caur portāla kontiem. punktā aprakstītā cesija būtu spēkā esoša. Ja investors savā ekonomiskajā vai profesionālajā darbībā rīkojas kā kreditors, investoram ir pienākums par to informēt EstateGuru. Portāla turētājam ir tiesības pieņemt, ka lietotāja vārdu un paroli izmantojošai personai ir no likuma vai līguma izrietošas tiesības veikt darījumus lietotāja vārdā. punktu piemērošanas priekšnoteikums ir otrreizējā tirgus funkcijas aktivizēšana no Portāla turētāja puses un atbilstoša paziņojuma nosūtīšana visiem lietotājiem. punktā minētajām prasībām un kas ir izteikusi atbilstošu vēlmi, iesniedzot reģistrēšanās pieteikumu EstateGuru interneta lapā.

EstateGuru - Elastīgi aizdevumi

. Aizņēmējs ar katru investoru noslēdz atsevišķu aizdevuma līgumu, viena projekta finansēšanai lietotājs var noslēgt vienu vai vairākus aizdevuma līgumus.

EstateGuru OÜ - EstateGuru -

.. Reģistrējoties par EstateGuru lietotāju, atbilstošā pieteikuma iesniedzējs apstiprina, ka ir pienācīgi pilnā apjomā iepazinies, izprot un piekrīt Lietošanas noteikumiem un EstateGuru privātuma noteikumiem. Iesniedzot reģistrēšanās pieteikumu, iesniedzējs apstiprina, ka ir pilnā apjomā iepazinies, izprot un piekrīt Lietošanas noteikumiem un EstateGuru privātuma noteikumiem. Neraugoties uz iepriekš minēto, portāla turētājs var nodrošināt lietotājam iespēju ieejai portālā izmantot lietotāja vārdu un/vai paroli, kuru lietotājs izmanto pieejai konkrētām sociālo mediju lapām, piemēram, Twitter, LinkedIn vai Facebook. Atbilstošās nozīmes tiek lietotas gan Lietošanas noteikumu, Lietošanas noteikumos norādīto citu līgumu, gan arī caur EstateGuru publicētas citas informācijas interpretēšanai. Portāla turētājs nosūta uz lietotāja e-pastu paziņojumus par noslēgtajiem līgumiem, apstiprinot aizdevuma līgumu noslēgšanu un kontā esošo līdzekļu izmantošanu atbilstoši lietotāja norādītajiem kritērijiem. Ja Investora līdzekļi ar Auto Invest lietotnes starpniecību nav izmantoti, investora pozīciju sarakstā papildu viņa vēlamajam investīciju apmēram nosaka Auto Invest lietotnes aktivizēšanas laiks.

EstateGuru | Real estate crowdfunding for secured property.

. Lietotnes saraksta uzturēšana nodrošina vienādu attieksmi pret investoriem, izmantojot viņu investēšanai nodotos līdzekļus. maksājumu veikšanas neizpildei, nodrošinājuma realizēšanai, portāla turētāja pilnvarojumiem, strīdu risināšanai un citu jautājumu regulēšanai noteiktās normas. Portāla turētājs un nodrošinājuma aģents nepilda, un lietotājs nevar pieprasīt, lai portāla turētājs vai nodrošinājuma aģents pildītu, lietotāja naudas saistību izpildei portāla turētāja un/vai nodrošinājuma aģenta paša naudas līdzekļus. EstateGuru OÜ. Lai aizdevumu atmaksātu pirms termiņa, aizņēmējam ar EstateGuru lietotnes palīdzību ir jāaizpilda un jāapstiprina atbilstoša satura paziņojums, kas tiek nosūtīts visām atbilstošā projekta finansēšanai noslēgto aizdevuma līgumu pusēm – aizdevējiem

Comentarios