Kurš var aizņemties no KIMBI

Kopā šis juridiskais līgums tālāk tekstā tiek dēvēts par “Noteikumiem”. Šī licence ir paredzēta tikai, lai sniegtu jums iespēju izmantot un novērtēt uzņēmuma Google sniegtos Pakalpojumu veidus, ko atļauj Noteikumi. GOOGLE TURPMĀK TIEŠI ATSAKĀS NO VISĀM JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM, IESKAITOT NETIEŠUS TIRGOTĀJU ATBILDĪBAS GALVOJUMUS UN NOSACĪJUMUS, ATBILSTĪBU NOTEIKTIEM MĒRĶIEM UN TIESĪBU NEAIZSKARŠANU, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR TIEM. Daži Pakalpojumi tiek finansēti, izmantojot reklāmas ienākumus, tāpēc tos var izmantot reklāmām un produktu virzīšanai. Šajā dokumentā ir izskaidrots, kā tiek veidots līgums, un ir minēti daži līguma noteikumi. Jūsu līgums ar uzņēmumu Google papildus Vispārējiem noteikumiem iekļauj arī tālāk dokumentā redzamos Google Chrome pakalpojumu sniegšanas papildnoteikumus un visu Juridisko paziņojumu noteikumus, kas piemērojami Pakalpojumiem. Jūs piekrītat, ka uzņēmums Google var sniegt jums ziņojumus, tostarp ziņojumus par Noteikumu maiņu, pa e-pastu, pastu vai izliekot ziņas Pakalpojumos.

ADOBE UN TĀ PIEGĀDĀTĀJI NEGARANTĒ UN NEVAR GARANTĒT VEIKTSPĒJU VAI ADOBE PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANAS REZULTĀTUS. JŪS SKAIDRI SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA LIETOJAT PAKALPOJUMUS, APZINĀDAMIES SAVU RISKU, UN UZŅĒMUMA GOOGLE NODROŠINĀTIE PAKALPOJUMI TIEK PIEDĀVĀTI “TĀDI, KĀDI TIE IR” UN “TĀDI, KĀDI TIE IR PIEEJAMI”. Jūs piekrītat, ka nekādos nolūkos neatjaunosiet, nedublēsiet, nekopēsiet, nepārdosiet, netirgosiet un nepārdosiet tālāk Pakalpojumus, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar uzņēmumu Google noslēgtu īpašu līgumu jums ir atļauts rīkoties šādā veidā. Ja Noteikumu angliskā versija ir pretrunā ar tulkoto versiju, priekšroka ir angļu valodas versijai. APAKŠLICENCES ĪPAŠNIEKS PIEKRĪT NESNIEGT NE TIEŠU, NE NETIEŠU GARANTIJU ADOBE VĀRDĀ. ADOBE PROGRAMMATŪRA IR PUBLISKOTA APAKŠLICENCES ĪPAŠNIEKAM TĀS IZMANTOŠANAI UN REPRODUCĒŠANAI “TĀDA, KĀDA TĀ IR”, UN ADOBE NEGARANTĒ TĀS IZMANTOŠANAS IESPĒJAS VAI VEIKTSPĒJU. Aizdevums no privātpersonām Aizdevums no privātpersonām ir finanšu pakalpojums, ko viena privātpersona sniedz otrai, kurā tiek noslēgts līgums un abas puses vienojas par aizņēmuma summu, termiņiem un procentu likmēm, ja tādas pastāv. Google Chrome pirmkods ir pieejams bez maksas saskaņā ar atvērtā koda programmatūras licences līgumu, kas pieejams vietnē https://code.google.com/chromium/terms.html. Adobe rīkojas savu piegādātāju vārdā, lai atteiktos un atbrīvotu no saistībām un/vai ierobežotu saistības, garantijas un atbildību saskaņā ar šiem Līguma noteikumiem, tomēr nekādā citā ziņā un nekādā citā nolūkā. Jūs piekrītat, ka esat atbildīgs par šo tiesību aizsargāšanu un realizēšanu un ka uzņēmumam Google tas nav jādara jūsu vietā, izņemot gadījumus, kad esat rakstveidā vienojies ar uzņēmumu Google par citiem nosacījumiem. Elektroniskā datu pārraide. Ja uzņēmums Google ir sniedzis Noteikumu angliskās versijas tulkojumu, jūs piekrītat, ka tulkojums ir sniegts tikai jūsu ērtībai un jūsu attiecībās ar uzņēmumu Google noteicošās ir Noteikumu angliskās versijas. “Atbilstības un robustuma noteikumi” ir dokuments, kurā izklāstīti Adobe programmatūras atbilstības un robustuma noteikumi. Tā kā uzņēmums Google sniedz jums piekļuvi Pakalpojumiem un ļauj tos izmantot, jūs piekrītat, ka uzņēmums Google drīkst Pakalpojumos izvietot reklāmas. IEPRIEKŠ MINĒTIE IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI TIEK PIEMĒROTI APAKŠLICENCES ĪPAŠNIEKA JURISDIKCIJĀ PIEMĒROJAMAJOS TIESĪBU AKTOS ATĻAUTAJĀ APMĒRĀ. Ir svarīgi, lai jūs uzmanīgi izlasītu šos noteikumus. Ja uz Pakalpojumu attiecas Papildu noteikumi, tie ir pieejami lasīšanai kā Pakalpojuma sastāvdaļa vai pieejami Pakalpojuma izmantošanas laikā. Ja vien ar uzņēmumu Google nav noslēgts citāds rakstveida līgums, jūsu līgumā ar uzņēmumu Google vienmēr tiks iekļauti vismaz šajā dokumentā ietvertie pakalpojumu sniegšanas noteikumi. TĀDĒĻ ATTIECĪBĀ UZ JUMS IR SPĒKĀ TIKAI TIE IEROBEŽOJUMI, KAS JŪSU JURISDIKCIJĀ IR LIKUMĪGI, UN MŪSU ATBILDĪBA IR IEROBEŽOTA, CIKTĀL TO ATĻAUJ LIKUMS. Jūs saprotat, ka, izmantojot Pakalpojumus, varat saskarties ar Saturu, kas var likties apvainojošs, nepiedienīgs vai nevēlams, un ka šādos gadījumos jūs pats uzņematies atbildību par Pakalpojumu izmantošanu. LICENCE NAV NEDZ PIEŠĶIRTA, NEDZ NETIEŠI SNIEGTA NEKĀDIEM CITIEM LIETOŠANAS VEIDIEM. Turklāt pārdošanā ir pakalpojumi un programmatūra, kas ļauj ierobežot piekļuvi jums nevēlamam materiālam. Jūs piekrītat, ka šādu atjauninājumu pieprasīšana, lejupielāde un instalēšana tiks veikta automātiski bez turpmākās brīdināšanas. atrie krediti interneta lv. Šādā gadījumā šie Noteikumi neietekmē jūsu tiesiskās attiecības ar citām šīm fiziskām vai juridiskām personām. Plašāk par Google politiku lasiet vietnē https://www.google.lv/dmca.html. Pārējie Noteikumu nosacījumi būs spēkā esoši un izpildāmi.

Patēriņa kredīts bez ķīlas privātpersonām. Naudas.

. Šīs reklāmas var būt mērķētas uz Pakalpojumos saglabātās informācijas saturu, Pakalpojumos veiktajiem vaicājumiem vai citu informāciju. Šie noteikumi un nosacījumi turpmāk tekstā tiek dēvēti par “Vispārējiem noteikumiem”. NEKĀDI IETEIKUMI VAI MUTISKA, VAI RAKSTISKA INFORMĀCIJA, KO ESAT SAŅĒMIS NO GOOGLE VAI KO ESAT SAŅĒMIS NO VAI CAUR GOOGLE PAKALPOJUMIEM, NERADA NEKĀDAS GARANTIJAS, KAS NAV TIEŠI NOTEIKTAS NOTEIKUMOS. Pārlūkprogramma Google Chrome var regulāri atklāt paplašinājumus, kas pārkāpj Google izstrādātāju pakalpojumu sniegšanas noteikumus vai citus juridiskus līgumus, likumus, normatīvos aktus vai politikas noteikumus. Kā arī, ja gadās labs aizdevējs rūpīgi izlasiet līgumu, jo mēdz gadīties, ka līgumā tiek iestrādāti punkti, kas pēc tam liks jums maksāt vairāk, nekā jūs aizņēmāties, vai arī ļaus aizdevējam vienpersoniski lauzt līgumu un pieprasīt naudu no jums tiesas ceļā. Iepriekšminētais ierobežojums nekavē Apakšlicences īpašnieka veikto izplatīšanu, un Apakšlicences īpašnieks bez maksas izplatīs Adobe programmatūru kopā ar Google programmatūru.

Algas dziesma - Kaspars Pudniks, projekts "Nabaga Oligarhs" 2012 piedaloties Zigurdam Neimanim

. Apakšlicences īpašnieks atzīst, ka Amerikas Savienoto Valstu likumi un noteikumi ierobežo preču un tehnisko datu eksportu un reeksportu, ja preču un tehnisko datu izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis, un tas var attiekties arī uz Adobe programmatūru. Uzņēmums Google izmanto preču zīmju sūdzību procedūru attiecībā uz Google reklāmu uzņēmējdarbību, par kuru informāciju iespējams atrast vietnē https://www.google.lv/tm_complaint.html. Paplašinājumi ir uzņēmuma Google vai trešo pušu izstrādātas mazas programmatūras programmas, ar kurām varat modificēt un uzlabot Google Chrome funkcionalitāti. Apakšlicences īpašnieka tiesības izmantot Adobe programmatūras licences ir saistītas ar šiem papildu ierobežojumiem un pienākumiem. Uzņēmums Google pastāvīgi ievieš jauninājumus, lai nodrošinātu lietotājiem vislabāko iespējamo Pakalpojumu kvalitāti. Apakšlicences īpašnieks atzīst un piekrīt, ka Adobe šī Līguma ietvaros Apakšlicences īpašniekiem vai tā apakšlicences īpašniekiem nenodrošina AAC kodeka patenta licenci. Apakšlicences īpašnieks piekrīt neeksportēt Adobe programmatūru un neveikt tās reeksportu bez atbilstošas Amerikas Savienoto Valstu un ārvalstu varas iestāžu atļaujas, ja tāda piemērojama. Google dažiem Pakalpojumiem var sniegt rīkus, lai filtrētu necenzētu seksuāla rakstura saturu. Vispārējie noteikumi kopā ar Papildu noteikumiem veido juridiski saistošu līgumu starp jums un uzņēmumu Google un regulē Pakalpojumu izmantošanas veidu. SKATIET VIETNI HTTP://WWW.MPEGLA.COM. Tiesības uz nosaukumu un īpašumtiesību paziņojumi. Jums nav īpaši jāziņo uzņēmumam Google, kad beidzat izmantot Pakalpojumus. Noteikumi paliek spēkā, līdz jūs vai uzņēmums Google tos pārtraucat, kā norādīts tālāk. “Atslēga” ir Adobe programmatūrā ietverta kriptogrāfiska vērtība, kas izmantojama digitālā satura atšifrēšanai. Kurš var aizņemties no KIMBI. Visi šie noteikumi tālāk tekstā tiek dēvēti par “Papildu noteikumiem”. Tas atrodams vietnē http://www.adobe.com/mobile/licensees vai tās pēctecīgajā vietnē. Šajā politikā ir izskaidrots, kā uzņēmums Google rīkojas ar jūsu personas informāciju un aizsargā jūsu konfidencialitāti Pakalpojumu izmantošanas laikā. Tādā gadījumā jums ir jāsaprot un jāpiekrīt, ka uzņēmums Google no šī brīža uzskata Pakalpojumu izmantošanu kā piekrišanu Noteikumiem. Jūs apstiprināt un piekrītat, ka uzņēmuma Google sniegto Pakalpojumu izskats un veids var dažkārt mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. PLAŠĀKU INFORMĀCIJU VAR IEGŪT NO UZŅĒMUMA MPEG LA, L.L.C. Uzņēmums Google drīkst laiku pa laikam veikt izmaiņas Vispārējos noteikumos vai Papildu noteikumos. “Satura aizsardzības kods” ir kods noteiktās īpašās Adobe programmatūras versijās, kas nodrošina noteiktas Satura aizsardzības funkcijas. Google Chrome pakalpojumu sniegšanas noteikumi Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi attiecas uz Google Chrome izpildāmā koda versiju.

MulgiKross Raha | Finantsiinformatsioon

. Kurš var aizņemties no KIMBI. Skatiet vietni http://www.mpegla.com.. Profili un Device Central. Jūs apzināties un piekrītat, ka uzņēmums Google nav atbildīgs par šādu ārēju vietņu vai resursu pieejamību un uzņēmums nesankcionē reklāmas, produktus vai citus materiālus, kas atrodas šādās vietnēs vai resursos vai ir pieejami no tiem. Jūs apstiprināt un piekrītat, ka Filiāles un Apakšuzņēmēji ir pilnvaroti sniegt jums Pakalpojumus. Apakšlicences īpašnieks nedrīkst pārveidot vai izplatīt šo Adobe programmatūru, kas paredzēta izmantošanai tikai kā pārlūkprogrammas spraudnis tīmekļa lapas satura atskaņošanai. Jūs drīkstat pārtraukt Pakalpojumu izmantošanu jebkurā laikā. Šajā sadaļā sniegtie noteikumi ir saistoši, ja savā Google Chrome kopijā instalējat paplašinājumus. Salīdzinājumā ar parastām tīmekļa lapām paplašinājumu izmantošana var nodrošināt lielākas priekšrocības, piekļūstot pārlūkprogrammai vai datoram, tostarp privāto datu lasīšanas un modificēšanas iespēju. Paredzētie trešo pušu saņēmēji. Apakšlicences īpašnieks un klienti var izplatīt tikai tādu Adobe programmatūru, kas atbilst Atbilstības un robustuma noteikumiem, kurus Apakšlicences īpašnieks apstiprinājis, veicot iepriekš Adobe noteikumos aprakstīto verifikācijas procesu. Jūs apstiprināt un piekrītat, ka gadījumā, ja uzņēmums Google atspējo piekļuvi jūsu kontam, jums var tikt liegta piekļuve Pakalpojumiem, konta informācijai vai jebkuriem failiem, kā arī citam saturam, kas atrodas jūsu kontā. Tehnoloģijas nodošanas noteikumi. Apakšlicences īpašnieks maksās par katru materiālu iesniegšanas reizi, nodrošinot verifikācijas paketes saskaņā ar tobrīd spēkā esošajiem Adobe noteikumiem, kas apskatāmi vietnē http://flashmobile.adobe.com/. Izņemot tos, Noteikumiem nav citu fizisku vai juridisku personu, kas būtu trešo pušu saņēmēji. Ja Papildu noteikumos un Vispārējos noteikumos ir pretrunīgi apgalvojumi, saistībā ar Pakalpojumu vispirms ir jāievēro Papildu noteikumi. Verifikācijas procesa vai kādas citas metodes ietvaros Apakšlicences īpašnieks tiks lūgts ievadīt noteiktu profila informāciju par Apakšlicences īpašnieka produktiem, un Apakšlicences īpašnieks sniegs Adobe šo informāciju. AAC kodeka izmantošana ir atļauta, ja Apakšlicences īpašniekam ir pareiza patenta licence, kas aptver visus nepieciešamos VIA Licensing norādītos patentus galaproduktiem, kuros AAC kodeks tiks izmantots. Lai izmantotu Pakalpojumus, vispirms jāpiekrīt Noteikumiem. Dažreiz šie uzņēmumi sniegs Pakalpojumus uzņēmuma Google vārdā. Pastāv iespēja, ka citu pakalpojumu, programmatūras vai preču izmantošanu regulē atsevišķi noteikumi starp jums un iesaistīto uzņēmumu vai personu. Atvērtā pirmkoda programmatūras licences Google Chrome pirmkodam ir izmantotas kā atsevišķi rakstveida līgumi. Lai atrisinātu domstarpības, kuru avots ir Noteikumi, jūs ar uzņēmumu Google piekrītat pakļauties vienīgi Kalifornijas štata Santaklāras apgabala tiesu jurisdikcijai. Uzņēmumam Google var nebūt kontroles pār kādām vietnēm vai resursiem, ko nodrošina citi uzņēmumi vai personas, nevis uzņēmums Google. Jūs piekrītat, ka uzņēmumam Google ir tiesības pēc saviem ieskatiem attāli atspējot lietotāju sistēmās vai noņemt no tām jebkuru šādu paplašinājumu. Verifikācija un atjaunināšana. Jūs piekrītat, ka jūsu dati tiek izmantoti saskaņā ar Google konfidencialitātes politiku. 2018 gada tehnoloģiju burbulis. Lietotāja licences līgums un izplatīšanas noteikumi. Pakalpojumi var ietvert hipersaites uz citām vietnēm, saturu vai resursiem. Pārlūkprogramma Google Chrome regulāri veiks šādu paplašinājumu saraksta lejupielādi no Google serveriem. Adobe Systems Incorporated un Adobe Software Ireland Limited ir plānotie trešu pušu saņēmēji starp Google un Apakšlicences īpašnieku noslēgtajā līgumā par Adobe programmatūru, kas ietver Adobe noteikumus, bet neaprobežojas ar tiem. Google nodrošināto reklāmu veidu, režīmu un apjomu Pakalpojumos var mainīt bez īpaša iepriekšēja brīdinājuma. Jūs nedrīkstat izmantot Pakalpojumus, ja nepiekrītat Noteikumiem. Šie atjauninājumi ir veidoti, lai uzlabotu, papildinātu un tālāk attīstītu Pakalpojumus, un tie var būt kļūdu labojumi, paplašinātas funkcijas, jauni programmatūras moduļi un pilnīgi jaunas versijas. Ja vien rakstveidā ar uzņēmumu Google neesat vienojies citādi, nekas Noteikumos nedod jums tiesības izmantot jebkuru no Google tirdzniecības nosaukumiem, preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm, logotipiem, domēnu nosaukumiem un citiem konkrētiem preču zīmju elementiem. Jūs saglabājat jums jau piederošās autortiesības un jebkuras citas tiesības uz Saturu, kuru iesniedzat, publicējat vai attēlojat Pakalpojumos. Apakšlicences īpašnieka produkts, kura verifikācija ir nesekmīga, nedrīkst tikt izplatīts. Apakšlicences īpašniekam jābūt noslēgtiem līgumiem ar visiem saviem licences turētājiem, un, ja šiem licences turētājiem ir atļauts tālāk izplatīt Adobe programmatūru, līgumā ir jāiekļauj Adobe noteikumi. Tādējādi apakšlicences īpašnieks arī piekrīt, ka papildus zaudējumu atlīdzināšanai naudas izteiksmē uzņēmumam Adobe ir tiesības izmantot tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai novērstu vai ierobežotu jebkura šāda pārkāpuma radīto kaitējumu. Šinī līgumā jāatrunā arī procentu likmes un labi, ja būtu minēti punkti par to, kas notiek, ja līgums tiek vienpusēji vai abpusēji lauzts. Nekas šī Līguma ietvaros neierobežo Adobe atbildību Apakšlicences īpašnieka priekšā, ja Adobe nolaidības vai krāpšanas dēļ iestājas personas nāve vai trauma. Jūs - persona, kura saņem Adobe programmatūru, - turpmāk tekstā tiksiet dēvēts par “Apakšlicences īpašnieku”. Visi kopā ar Adobe programmatūru nodrošinātie kodeki drīkst tikt izmantoti un izplatīti tikai kā Adobe programmatūras iekļauta daļa, un nav atļauts tiem piekļūt ar citām lietojumprogrammām, tostarp citām Google lietojumprogrammām. Jūsu izmantotā programmatūra laiku pa laikam var automātiski lejupielādēt un instalēt Google nodrošinātos atjauninājumus

Comentarios