Lietošanas noteikumi

nesankcionēti nodot no VPS izgūtu informāciju vai dokumentu kopijas Trešajām personām. Ja radušās aizdomas, ka paroli uzzinājusi cita persona, Lietotājs to nekavējoties nomaina un par incidentu ziņo Pašvaldības administratoram vai VPS uzturētājam. Lietotāja darba vieta tiek aprīkota atbilstoši. Nekavējoties informēt VPS uzturētāju avārijas situācijās. Pašvaldība nodrošina Lietotāju iepazīstināšanu ar šiem lietošanas noteikumiem. Lietotāja personas dati, pēc autorizācijas VPS, var tikt nosūtīti uz VPS sasaistītiem reģistriem atbilstoši noslēgtajiem pašvaldības līgumiem. Saistībā ar minēto lietotājs neizvirzīs nekādas pretenzijas vai prasības. Lietotājs ir tiesīgs piekļūt Tīmekļa vietnei un/vai jebkuram tajā piedāvātajam pakalpojumam vienīgi ar Tīmekļa vietnes īpašnieka nodrošinātās saskarnes starpniecību. Pašvaldības pienākums ir ievērot informācijas par Klientu un to veikto darbību konfidencialitāti. Pašvaldības tiesības, pienākumus un atbildību.

Portāla lietošanas noteikumi : Elektrum

. Esošiem Lietotājiem – vienu mēnesi pēc noteikumu publiskošanas brīža. Ekrāna bloķēšanai automātiski jāaktivizējas, ja desmit minūšu laikā Lietotājs nav veicis nekādas darbības. Sekot, lai uz datora obligāti būtu aktivizēta ekrāna bloķēšana ar paroles aizsardzību. Noteikumi attiecas uz tehnoloģiskajiem resursiem, informācijas sistēmu vai lietojumu programmatūru un informāciju, tajā skaitā saistībā ar personas datiem, kas tiek saņemta, sūtīta, pārsūtīta, kopēta, uzglabāta, apstrādāta un izdrukāta, izmantojot VPS. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes apjoms ir: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, tālrunis, e-pasts, informācija piezīmēs. Lietotājs apzinās, ka minēto tiesību aizskaršana ir sodāma saskaņā ar likumu.

Copy of CSDD velo drošības filma "Rullē droši!"

. Pārkāpjot noteiktos lietošanas ierobežojumus, Lietotājam var tikt liegta iespēja izveidot jaunus pierakstus. Aktuālā noteikumu versija un noteikumu izmaiņu vēsture pieejama.

PAR JAUNAJĀM PRASĪBĀM DARBAM AR KASES APARĀTIEM UN SISTĒMĀM

. Aizliegts mēģināt uzzināt un izmantot citu Lietotāju lietotājvārdus un paroles.

VPS uzturētāja pienākums ir nodrošināt Lietotāja informācijas konfidencialitāti.

Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi

. Pašvaldības administrators – darbinieks, kas pašvaldības uzdevumā nodrošina pašvaldības tehnisko resursu uzturēšanu un atbalstu. Lietotājam ir aizliegts izmantot Tīmekļa vietnē iekļauto informāciju komerciāliem nolūkiem. Pēc lietotājvārda un paroles ievadīšanas Lietotājs var izmantot informācijas sistēmas resursu atbilstoši noteiktajām piekļuves tiesībām. kontrolē, lai informācijas sistēmas resursu Lietotāji ievērotu šajos noteikumos noteiktos paroļu maiņas nosacījumus. Minētā informācija var tikt izpausta Trešajām personām tikai Latvijas valsts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. No Lietotāja tiek pieprasīta informācija, kas ir nepieciešama, lai Lietotāju piereģistrētu pakalpojumu izmantošanai, nodrošinātu pakalpojumu izpildi vai arī uzturētu/reģistrētu Lietotāja kontu: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, tālrunis, e-pasts. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir Tīmekļa vietnes īpašnieks - SIA Blue Bridge Technologies. VPS uzturētājs nav atbildīgs par traucējumiem VPS darbībā, kas radušies no VPS uzturētāja neatkarīgu elektronisko sakaru traucējumu dēļ, kā arī Lietotāja neprasmīgas VPS vai datortehnikas lietošanas dēļ. IespejuKredits - Aizdevums līdz 5 000 €. Pašvaldība ir atbildīga par VPS izmantošanu atbilstoši VPS Lietošanas noteikumiem. Lietotājs saistībā ar minēto neprasa zaudējumu atlīdzību un neceļ nekādas prasības vai pretenzijas pret Tīmekļa vietnes īpašnieku. Lietotāja konts var tikt deaktivēts un Lietotājam var tikt liegta piekļuve Tīmekļa vietnei. Visas Lietotāja veiktās darbības VPS tiek auditētas. Kreditsplus pieredze un apspriešana. Lietotāja pienākums ir nepieļaut lietotājvārda un paroles izpaušanu Trešajām personām un šo personu piekļuvi Lietotāja kontam. Lietošanas noteikumi. Tīmekļa vietnes īpašnieks nav atbildīgs par lietotāja saistībām ar Pakalpojumu sniedzējiem. Pašvaldības pienākums ir rūpēties par Lietotāju piekļuvi Lietotāju kontam. Lietotājam ir pienākums iepazīties ar pakalpojumu aprakstu pirms pieteikuma veikšanas attiecīgajam pakalpojumam. . Lietotājs ir personīgi atbildīgs par visām tā veiktajām darbībām VPS. Tīmekļa vietnes īpašnieks neatbild par Pakalpojumu sniedzēju prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas sakarā ar jebkādām Lietotāja darbībām, kā arī nerisina starp Pakalpojumu sniedzēju un Lietotāju radušos konfliktus. VPS uzturētājs ir atbildīgs par VPS pareizu darbību. veic VPS tehnisko prasību nodrošināšanu. Lietotājs piekrīt, ka Tīmekļa vietnē sniegto pakalpojumu saturs un/vai sniegšanas kārtība, kā arī Tīmekļa vietnes saturs var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Lietotājs apliecina, ka jebkura informācija, kuru tas sniegs, vienmēr būs patiesa, precīza un aktuāla un tā tiks sniegta pilnīgi brīvprātīgi. Tīmekļa vietnes īpašnieks datus par Lietotāja veiktajiem pierakstiem uzglabā ne ilgāk kā tas ir nepieciešams datu apstrādes mērķu izpildei – dati par katru veikto pierakstu tiek glabāti līdz attiecīgā notikuma iestāšanās brīdim. VPS uzturētājs ir tiesīgs izdarīt grozījumus un papildināt šos noteikumus iepriekš nosūtot e-pastu pašvaldības nozīmētajai kontaktpersonai. VPS uzturētājs nav atbildīgs par sekām saistībā ar secinājumiem, ko Lietotājs ir izdarījis no VPS iegūtās informācijas. Lietotājs ir tiesīgs jebkurā laikā pārtraukt izmantot Tīmekļa vietni un tajā piedāvātos pakalpojumus. Lietotāji drīkst izmantot piešķirtos informācijas sistēmas resursus tikai darba pienākumu veikšanai. Lietotāja pienākums ir regulāri sekot līdzi visu pakalpojumu aprakstiem un izmaiņās tajos. ir atbildīgs par pielietoto tehnisko līdzekļu konfigurēšanu, lai nodrošinātu korektu VPS darbību, piemēram, Ugunsmūri, Antivīrusu programmatūru, Lietotāju un programmu piekļuves tiesību ierobežošanu u.c. VPS uzturētājs nav atbildīgs par Lietotāja vai Klienta zaudējumiem, ja Lietotāja nolaidības dēļ kāda Trešā persona ar Lietotāja kontu ir pieslēgusies un veikusi kādas nesankcionētas darbības VPS. Lietotājs VPS lietošanas problēmu un drošības incidentu gadījumos risina problēmu sadarbībā ar Pašvaldības administratoriem vai VPS uzturētāju. Lietotājs ir atbildīgs par konfidencialitātes nodrošināšanu attiecībā uz parolēm, kas saistītas ar lietotāja kontu Tīmekļa vietnē. Ja Lietotājs uzzina par paroles vai konta neatļautu izmantošanu, par to nekavējoties ir jāinformē Tīmekļa vietnes īpašnieks. Katram Lietotājam tiek piešķirts personalizēts Lietotāja konts, kā arī noteiktas piekļuves tiesības. Lietotāja konts – fiziskai personai piešķirts noteikts tiesību kopums, ar kuru iespējams veikt darbības VPS. Tikai un vienīgi lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, kas veiktas caur Lietotāja kontu. Aprakstu par Tīmekļa vietnes Lietotāju datu izmantošanu pieejams Lietošanas noteikumu saistītajā dokumentā “Tīmekļa vietnes lietotāju privātuma apliecinājums”. Par ļaunprātīgām darbībām tiek uzskatīts tīšas vai netīšas darbības kas traucē tīmekļa vietnes darbību. Lietošanas noteikumi. Lietotājs ir atbildīgs par piešķirtā lietotājvārda un paroles lietošanu, saglabāšanu un neizpaušanu. Lietotājs ir personīgi atbildīgs par darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot viņa Lietotāja kontu. Pašvaldība ir atbildīga par tās kompetencē esošo datu satura pareizību

Comentarios