Otra puse iesaista šīs darbības

Šie pasākumi ir jāpielāgo, lai tie būtu atbilstoši pieaugošajam apdraudējumam. Šādus intermodālus kravas pārvadājumu pakalpojumus drīkst piedāvāt par vienu kopīgu cenu par apvienoto gaisa un virszemes pārvadājumu, ja kravu nosūtītāji netiek maldināti par faktiem, kas saistīti ar šādiem pārvadājumiem. Katra Puse ļauj katram gaisa pārvadātājam noteikt tā piedāvāto starptautisko gaisa pārvadājumu biežumu un kapacitāti, pamatojoties uz komerciāliem apsvērumiem tirgū. Savukārt otra puse norāda, ka svarīgi ir nodrošināt autortiesības interneta vidē. decembrim to izmantošana tiek pilnībā pārtraukta. Šajā regulā minētos pārejas periodus nosaka Apvienotā komiteja. To, kā Moldovas Republika īsteno tiesību aktus aviācijas drošības jomā, izvērtē Eiropas Savienības atbildībā, un novērtējumu apstiprina ar Apvienotās komitejas lēmumu. Datorizētas rezervācijas sistēmas Ievērojot šā nolīguma II pielikumā izklāstītos pārejas noteikumus, Puses rīkojas saskaņā ar tiesību aktiem par gaisa transportu, kas precizēti šā nolīguma III pielikuma H daļā. PANTS Patērētāju aizsardzība Ievērojot šā nolīguma II pielikumā izklāstītos pārejas noteikumus, Puses rīkojas saskaņā ar tiesību aktiem par gaisa transportu, kas precizēti šā nolīguma III pielikuma G daļā. Ja viena Puse uzskata, ka otras Puses teritorijā pastāv apstākļi, it sevišķi subsīdijas dēļ, kas varētu negatīvi ietekmēt tās gaisa pārvadātāju iespējas godīgi un vienlīdzīgi konkurēt, tā var iesniegt savus novērojumus otrai Pusei. Šāds paziņojums ir vienlaikus jānosūta un Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātam.

punkta otro teikumu, I līdz III pielikums. punktā minētās darbības ir piemērotas, samērīgas un ierobežotas līdz apjomam un laikam, kas ir obligāti nepieciešams. Ievērojot šā nolīguma II pielikumā izklāstītos pārejas noteikumus, Puses rīkojas atbilstīgi tiesību aktiem par gaisa transportu, kas precizēti šā nolīguma III pielikuma E daļā. Tāpat aiz cilvēkiem, kuri ir pret direktīvu, stāvot amerikāņu tehnoloģiju uzņēmumi, kuri nevēlas uzņemties atbildību. martā, ciktāl abas Puses ir šo konvenciju, kā arī citu konvenciju un protokolu, kas saistīti ar civilās aviācijas drošību, dalībnieces. Puses atzīst, ka godīga gaisa pārvadātāju konkurence, visticamāk, ir iespējama, ja gaisa pārvadātāji pilnībā darbojas saskaņā ar uzņēmējdarbības principiem un nesaņem subsīdijas. Puse arī drīkst pieprasīt Apvienotās komitejas sanāksmes sasaukšanu, lai censtos atrisināt jebkuru jautājumu, kas attiecas uz nolīguma interpretāciju vai piemērošanu. Ja kāda Puse uzskata, ka otra Puse nav izpildījusi savas saistības saskaņā ar šo nolīgumu, tā var veikt piemērotus aizsargpasākumus. Līdz tam Moldovas Republika piemēro dokumentu Nr. Puses vienojas, ka šķēršļi komerciālo pārvadātāju uzņēmējdarbības veikšanai mazinātu priekšrocības, kas jāsasniedz ar šo nolīgumu. Puses kompetentās iestādes jebkurā laikā drīkst pieprasīt konsultācijas par drošuma standartiem, kurus ievēro otra Puse. Puses apliecina, ka to kopīgais mērķis ir nodrošināt godīgu konkurences vidi gaisa pārvadājumu jomā. Otra puse iesaista šīs darbības. Salīdziniet aizdevumus līdz 5 000 apmērā. Puses ļauj gaisa pārvadātājiem brīvi noteikt cenas, pamatojoties uz brīvu un godīgu konkurenci. punktu nav pabeigta pirms noteiktā laika ierobežojuma beigām. Vikipēdijā meklējot informāciju latviski, konkrētu lapu vietā ir paziņojums ar iebildēm pret EP virzīto autortiesību direktīvas piedāvājumu, kas kaitēšot interneta brīvībai. Šādu izvērtējumu veic ne vēlāk kā trīs gados pēc šā nolīguma stāšanās spēkā. punktā izklāstītajiem principiem. "Eiropas Kaimiņattiecību politikas partneri" te ir Alžīrija, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Ēģipte, Gruzija, Izraēla, Jordānija, Libāna, Lībija, Maroka, Okupētā Palestīnas teritorija, Sīrija, Tunisija un Ukraina, t.i., te nav iekļauta Moldovas Republika. Līdz tam Gruzija piemēro dokumentu Nr. Šā nolīguma noteikumi ir noteicošie attiecībā pret atbilstošajiem noteikumiem līdz šim spēkā esošajos divpusējos nolīgumos starp Moldovas Republiku un dalībvalstīm. panta un Eiropas Savienības iestāžu pieņemtajiem interpretācijas instrumentiem. punktā minētā lēmuma pieņemšanas šiem gaisa kuģiem nepienākas nekādas papildu tiesības, kas izriet no šā nolīguma. Šā nolīguma grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad Puses pabeigušas attiecīgās iekšējās procedūras. punktā minētos tiesību aktus. Ja viena no Pusēm vēlas grozīt šā nolīguma noteikumus, tā atbilstoši par savu lēmumu informē Apvienoto komiteju. pants, I līdz VI pielikums. Aizņemties ātro kredītu no Ātrais. Šādā gadījumā tos var nodot minēto dienestu uzraudzībā uz laiku līdz to atkārtotai izvešanai vai citai realizācijai saskaņā ar muitas noteikumiem. PANTS Nolīguma piemērošanas izbeigšana Jebkura Puse jebkurā laikā ar diplomātiskiem līdzekļiem var darīt zināmu otrai Pusei lēmumu izbeigt šā nolīguma darbību. punktu, šie maksājumi var atspoguļot, bet nevar pārsniegt pilno pašizmaksu, kas kompetentajām maksājumu uzlikšanas iestādēm vai struktūrām rodas par attiecīgās lidostas un aviācijas drošības objektu un pakalpojumu nodrošināšanu lidostā vai lidostas sistēmā. Katra Puse ļauj katram gaisa pārvadātājam noteikt tā piedāvāto starptautisko gaisa pārvadājumu biežumu un jaudu, pamatojoties uz komerciāliem apsvērumiem tirgū. Minētajā lēmumā norāda nosacījumus, kas saistīti ar saskaņotajiem pakalpojumiem atbilstīgi šim nolīgumam un ar pakalpojumiem starp trešām valstīm un Pusēm. Šādā gadījumā vajadzīgs iepriekšējs apstiprinājums no iestādes, kas izsniegusi licenci gaisa pārvadātājam, no kura nomā, un no otras Puses kompetentās iestādes. punktā minētais lēmums, saskaņotajos pakalpojumos un maršrutos, kas noteikti ar šo nolīgumu, neietilps piektās brīvības tiesības, cita starpā - Gruzijas gaisa pārvadātājiem - tiesības veikt gaisa pārvadājumus starp diviem punktiem Eiropas Savienības teritorijā. pants un I līdz V pielikums. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. punktā minēto priekšmetu nomu vai pārvietošanu otras Puses teritorijā. Katra Puse pozitīvi apsver jebkuru otras Puses prasību pamatotu, īpašu drošības pasākumu veikšanai, lai novērstu konkrētus draudus. Apvienotās komitejas lēmumi tiek pieņemti vienprātīgi un ir saistoši abām Pusēm. pants, I līdz VII pielikums. Attiecīgā Puse bez kavēšanās informē Apvienoto komiteju par īstenotajiem pasākumiem un sniedz visu attiecīgo informāciju. Gadījumos, kad atsevišķi tiesību akti ir īpaši jāpielāgo, tas ir attiecīgi norādīts. Pēc jebkuras Puses pieprasījuma Puses apspriežas Apvienotajā komitejā par to, vai ieteikt Moldovas Republikai pievienoties Eiropas kopējās aviācijas telpas nolīgumam. Šādai sanāksmei ir jānotiek iespējami nekavējoties un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc pieprasījuma saņemšanas par sanāksmes sasaukšanu, ja vien Puses nevienojas citādi. Šis nolīgums neietekmē starp dalībvalsti un Gruziju noslēgto spēkā esošo nolīgumu noteikumus par ienākuma un kapitāla nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu. pants, I līdz III pielikums. Katras Puses gaisa pārvadātājiem ir atļauts segt vietējos izdevumus, tostarp degvielas pirkšanu, otras Puses teritorijā vietējā valūtā. punktu nav pabeigta pirms noteiktā termiņa beigām. Pieteikties aizdevumam. Kompetentās iestādes var savstarpēji apspriest jautājumus par negodīgu, nesamērīgu un diskriminējošu cenu noteikšanu vai subsīdijām, kā arī citus jautājumus. Pēc Puses pieprasījuma šķīrējtiesa var likt otrai Pusei veikt pagaidu korektīvus pasākumus līdz galīgā šķīrējtiesas nolēmuma pieņemšanai. Katra Puse regulāri, un tiklīdz kā piederas, informē otru Pusi par jaunpieņemto tiesību aktu vai esošu tiesību aktu grozījumu gaisa transporta jomā vai kādā no saistītajām jomām, kas minētas šā nolīguma III pielikumā. Katra Puse sniedz otrai Pusei visu nepieciešamo informāciju un palīdzību gadījumā, ja šī otra Puse saskaņā ar šajā nolīgumā noteikto attiecīgo kompetences jomu izmeklē šā nolīguma noteikumu iespējamu pārkāpumu. Katra Puse regulāri, un tiklīdz tas ir lietderīgi, informē otru Pusi par jaunpieņemto tiesību aktu vai to esošu tiesību aktu grozījumu gaisa transporta jomā vai kādā no saistītajām jomām, kas minēti šā nolīguma III pielikumā. Puses izveido mehānismu, kas vajadzīgs informācijas apmaiņai par šādu drošības pārbaužu rezultātiem. Šādā nolūkā Moldovas Republika kā novērotāja iesaistās Eiropas Aviācijas drošības aģentūras darbā no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas. Gaisa kuģa pamataprīkojumu, kā arī materiālus un krājumus, kas parasti paliek jebkuras līgumslēdzējas Puses gaisa pārvadātāja gaisa kuģī, drīkst izkraut otras līgumslēdzējas Puses teritorijā vienīgi ar šīs teritorijas muitas dienestu atļauju. pants, I līdz IV pielikums. Šādu izvērtējumu veic ne vēlāk kā divos gados pēc šā nolīguma stāšanās spēkā. Tomēr pašreizējās tiesības veikt gaisa satiksmi, kas izriet no šiem divpusējiem nolīgumiem un uz kurām neattiecas šis nolīgums, var turpināt īstenot, ja vien nav diskriminācijas starp dalībvalstīm un to valstspiederīgajiem. Ievērojot šā nolīguma II pielikumā izklāstītos pārejas noteikumus, Puses rīkojas atbilstīgi tiesību aktiem par aviācijas drošumu, kas minēti šā nolīguma III pielikumā C daļā, saskaņā ar turpmāk minētajiem nosacījumiem. Katra Puse tās teritorijā ir atbildīga par šā nolīguma pienācīgu īstenošanu un jo īpaši par to gaisa transporta nozares regulu un direktīvu pienācīgu īstenošanu, kas uzskaitītas šā nolīguma III pielikumā. Puse, kas apsver iespēju veikt aizsargpasākumus, ar Apvienotās komitejas starpniecību nekavējoties informē otru Pusi un sniedz visu atbilstošo informāciju. Tās nodrošina šajā nolīgumā izklāstīto mērķu sasniegšanu. Ja viena no Pusēm apsver iespēju pieņemt jaunus tiesību aktus vai to esošu tiesību aktu grozījumus gaisa transporta jomā vai kādā no saistītajām jomām, kas minēti šā nolīguma III pielikumā, tā attiecīgi un pēc iespējas informē otru Pusi. Šā nolīguma noteikumi ir noteicošie attiecībā pret atbilstošajiem noteikumiem līdz šim spēkā esošajos divpusējos nolīgumos starp Gruziju un dalībvalstīm. Eiropas Komisija Moldovas Republikā var veikt pārbaudi saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem par drošību, kas minēti šā nolīguma III pielikumā. Šis nolīgums neskar Pušu tiesības saskaņā ar nediskriminācijas principu un šā nolīguma noteikumiem vienpusēji pieņemt jaunus tiesību aktus vai grozīt spēkā esošos tiesību aktus gaisa transporta jomā vai ar to saistītā jomā, kas minēta šā nolīguma III pielikumā. Objektus un pakalpojumus, par ko nosaka lietošanas maksas, nodrošina efektīvi un ekonomiski. Šajā nolūkā tā sniedz ieteikumus un pieņem lēmumus gadījumos, ko skaidri paredz šis nolīgums. Puses atzīst sadarbības nozīmi, daudzpusējās sarunās apspriežot aviācijas ietekmi uz vidi un nodrošinot, ka visi negatīvo ietekmi mazinošie pasākumi ir pilnīgi savietojami ar šā nolīguma mērķiem. punktu, Puses vienojas provizoriski piemērot šo nolīgumu no tā nolīguma parakstīšanas dienas saskaņā ar savām iekšējām procedūrām un/vai piemērojamiem valsts tiesību aktiem. Ja Moldovas Republika ir pārliecināta, ka tiesību akti, kas minēti šā nolīguma III pielikuma C daļā, tiek pilnībā piemēroti, tā informē Eiropas Savienību, ka būtu jāveic novērtējums. Priekšroka ir pasākumiem, kas vismazāk traucē šā nolīguma darbību. punktu, jāsākas un jābeidzas Moldovas Republikas teritorijā, bet Eiropas Savienības gaisa pārvadātāju gadījumā - Eiropas Savienības teritorijā. Ievērojot šā nolīguma II pielikumā izklāstītos pārejas noteikumus, Puses rīkojas atbilstīgi tiesību aktu noteikumiem, kas precizēti šā nolīguma III pielikuma B daļā, saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem. punktu, jāsākas un jābeidzas Gruzijas teritorijā, bet Eiropas Savienības gaisa pārvadātāju gadījumā - Eiropas Savienības teritorijā. pants, A un B pielikums D. Šo pakāpenisko Gruzijas pāreju, līdz pilnībā tiks piemēroti visi šā nolīguma III pielikumā norādītie Eiropas Savienības tiesību akti gaisa transporta jomā, regulāri pārbauda. punktā, abu pušu gaisa pārvadātājiem ir tiesības izmantot piektās brīvības tiesības, tostarp Moldovas Republikas gaisa pārvadātājiem starp punktiem Eiropas Savienības teritorijā. Jebkurā gadījumā šīs maksas otras Puses gaisa pārvadātājiem aprēķina, ievērojot nosacījumus, kas ir ne mazāk izdevīgi kā vislabvēlīgākie nosacījumi, kas ir pieejami jebkuram citam gaisa pārvadātājam maksu aprēķināšanas brīdī.

Jaunumi -

. punktā un ko pieprasa otra Puse, ierodoties vai atrodoties otras Puses teritorijā vai izbraucot no minētās teritorijas. Virszemes pārvadājumu pakalpojumu sniedzēji drīkst izlemt, vai slēgt vienošanos par sadarbību. Katra Puse piešķir otras Puses gaisa pārvadātājiem tiesības nodrošināt gaisa pārvadājumu pakalpojumus šādos maršrutos.

Iebilstot pret autortiesību direktīvas izmaiņām.

. pants, I un II pielikums H. Nolīguma darbības izbeigšana Jebkura Puse var jebkurā brīdī rakstiski ar diplomātisko kanālu starpniecību otrai Pusei paziņot par tās lēmumu izbeigt šo nolīgumu. Šis nolīgums neskar Pušu tiesības saskaņā ar nediskriminēšanas principu un šā nolīguma noteikumiem vienpusēji pieņemt jaunus tiesību aktus vai grozīt spēkā esošos tiesību aktus gaisa transporta jomā vai ar to saistītā jomā, kas minēti šā nolīguma III pielikumā. Katra Puse, saņemot otras Puses paziņojumu, var vērsties pie atbildīgajām valdības institūcijām otras Puses teritorijā, tostarp valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa institūcijām, lai apspriestu ar šo pantu saistītos jautājumus. Katra Puse sniedz otrai Pusei savos normatīvajos aktos noteikto statistiku un - pēc pieprasījuma - citu pieejamo statistikas informāciju, kas var būt nepieciešama, lai izskatītu gaisa pārvadājumu darbības rādītājus. Apvienotā komiteja pieņem savu reglamentu, apstiprinot to ar lēmumu. pants, I līdz II pielikums. punktā minēto aprīkojumu un krājumus uzglabātu attiecīgu iestāžu uzraudzībā vai kontrolē un nepārvietotu, ja nav samaksātas attiecīgās muitas nodevas un nodokļi. Ja vien tas ir lietderīgi, šādus pasākumus veic uz savstarpējas apspriešanas pamata.. Šīs maksas var atspoguļot, bet nevar pārsniegt pilnas izmaksas, kas kompetentajām maksas iekasētājām iestādēm vai struktūrām rodas par attiecīgās lidostas un aviācijas drošības objektu un pakalpojumu nodrošināšanu lidostā vai lidostas sistēmā. Tādēļ Puses vienojas efektīvi un savstarpēji sadarboties, lai likvidētu šķēršļus abu pušu komerciālo pārvadātāju uzņēmējdarbībai, ja šādi šķēršļi var kavēt komercdarbību, rada konkurences traucējumus vai kavē līdzvērtīgu konkurences apstākļu izveidošanu. jūnijā divos eksemplāros visās Līgumslēdzēju pušu oficiālajās valodās, un visi teksti ir vienlīdz autentiski. Eiropas Komisija Gruzijā var veikt pārbaudi saskaņā ar attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem par drošību, kas minēti šā nolīguma III pielikumā. Katra Puse rosina kompetentās maksas iekasētājas iestādes vai struktūras sniegt lietotājiem pamatotu paziņojumu par visiem priekšlikumiem mainīt lietošanas maksas, lai lietotāji varētu paust savu viedokli pirms šādu izmaiņu veikšanas. Šādā nolūkā Gruzija kā novērotāja iesaistās Eiropas Aviācijas drošības aģentūras darbā no šā nolīguma spēkā stāšanās dienas. Abas Puses pieprasa, lai tajās reģistrētie gaisa kuģu ekspluatanti, uzņēmēji, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta vai pastāvīgā mītne atrodas to teritorijā, un lidostu ekspluatanti to teritorijā darbotos saskaņā ar šiem aviācijas drošības noteikumiem. Pieņemot lēmumu par ikvienu konkrētu vienošanos, virszemes pārvadājumu pakalpojumu sniedzēji var cita starpā apsvērt patērētāju intereses un tehniskus, ekonomiskus, telpas un kapacitātes ierobežojumus. Puses tos īsteno saskaņā ar saviem noteikumiem. Advokātu birojā “Sorainen” skaidroja, ka, arī pieņemot direktīvu, netiks atceltas darbības, kas pašlaik iespējamas, piemēram, parodēšana un citēšana. Gaisa kuģa pamataprīkojumu, kā arī materiālus un krājumus, kas parasti paliek jebkuras Puses gaisa pārvadātāja gaisa kuģī, drīkst izkraut otras Puses teritorijā vienīgi ar šīs teritorijas muitas dienestu atļauju. Apvienotā komiteja pēc vienas Puses priekšlikuma un saskaņā ar šo pantu, pusēm vienojoties, drīkst pieņemt lēmumu grozīt šā nolīguma pielikumus. Šos novērtējumus, sadarbojoties ar Gruziju, veic Eiropas Komisija. Puses veic visus vajadzīgos vispārējos vai īpašos pasākumus, lai nodrošinātu to saistību izpildi, kas izriet no šā nolīguma, un atturas no jebkādiem pasākumiem, kas apdraudētu šā nolīguma mērķu sasniegšanu. Tās nodrošina, ka šā nolīguma mērķi tiek sasniegti. Puses atzīst, cik liela nozīme aviācijas politikas izstrādē un īstenošanā ir vides aizsardzībai. Pēc to izvēles katras Puses gaisa pārvadātāji drīkst segt šādus izdevumus otras Puses teritorijā brīvi konvertējamās valūtās saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem valūtu jomā. Lai pareizi īstenotu nolīgumu, Puses apmainās ar informāciju un pēc jebkuras Puses pieprasījuma apspriežas Apvienotajā komitejā. Šo pakāpenisko Moldovas Republikas pāreju, līdz pilnībā tiks piemēroti visi šā nolīguma III pielikumā norādītie Eiropas Savienības tiesību akti gaisa transporta jomā, regulāri pārbauda. Jebkāds šķīrējtiesas pagaidu lēmums vai galīgais lēmums pusēm ir saistošs. punktu, terminu "Komisija" aizstāj ar "Apvienotā komiteja". Jebkura Puse var pieprasīt sanāksmes sasaukšanu. Šis nolīgums stājas spēkā vienu mēnesi pēc dienas, kad ar pēdējo diplomātisko notu ir pabeigta Pušu notu apmaiņa, apliecinot, ka ir pabeigtas visas procedūras, kas vajadzīgas, lai nolīgums stātos spēkā. Šādu paziņojumu vienlaikus nosūta. Katras Puses gaisa pārvadātājiem ir tiesības izveidot birojus otras Puses teritorijā, lai reklamētu un pārdotu gaisa pārvadājumu pakalpojumus un ar tiem saistītas darbības. Puses apstiprina, ka nolūkā samazināt civilās aviācijas ietekmi uz vidi ir nepieciešama faktiska rīcība vispasaules, reģionālā, nacionālā un/vai vietējā mērogā. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu valodā. Apvienotā komiteja tiekas pēc vajadzības, kad tas nepieciešams. Tāpat katra dalībvalsts varēšot izvēlēties, kā ieviest direktīvu, nodrošinot samērīgumu - “lai nenogalinātu vietnes, bet dotu efektīvu aizsardzību satura īpašniekiem - lai mazam medijam nebūtu jāskrien pakaļ katram pārkāpumam.” Iesaki šo rakstu. pants un A līdz C pielikums. Vienā pusē ir viedoklis, ka ar direktīvu tiks ierobežota vārda brīvība. punktu tiek pārtraukta, kad otra Puse ir pilnībā izpildījusi šā panta noteikumus. Šī nolīguma noteikumi neietekmē starp dalībvalsti un Moldovas Republiku noslēgto attiecīgajā brīdī spēkā esošo nolīgumu noteikumus par ienākuma un kapitāla nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu. Puses kompetentās iestādes jebkurā laikā drīkst pieprasīt konsultācijas par drošības standartiem, kurus ievēro otra Puse. Aizsargpasākumi ir ierobežoti attiecībā uz to darbības jomu un termiņu tā, kā tas ir noteikti nepieciešams, lai atrisinātu situāciju vai saglabātu šā nolīguma līdzsvaru. Ja viena Puse uzskata, ka otra Puse pienācīgi nepilda Apvienotās komitejas lēmumu, tā drīkst pieprasīt jautājuma apspriešanu Apvienotajā komitejā. Puses nekavējoties sāk konsultācijas Apvienotajā komitejā, lai rastu visiem pieņemamu risinājumu. Apvienotā komiteja pēc vienas Puses priekšlikuma un saskaņā ar šo pantu drīkst pieņemt lēmumu grozīt šā nolīguma pielikumus. punktu, tās savlaicīgi informē otras Puses kompetentās iestādes par šādas rīcības uzsākšanu, minot šādas rīcības iemeslus. Šajā nolūkā Gruzija no dienas, kad stājas spēkā šis nolīgums, novērotājas statusā iesaistās Vienotās gaisa telpas komitejā. Uz šo pielikumu attiecas pārejas noteikumiem, kas minēti šā nolīguma II pielikumā. Šā nolīguma noteikumi neietekmē PVN jomu, izņemot apgrozījuma nodokli importam. Puse, kas apsver iespēju veikt aizsargpasākumus, ar Apvienotās komitejas starpniecību nekavējoties informē pārējās Puses un sniedz visu atbilstošo informāciju. Novērtējumus veic Eiropas Savienība, sadarbojoties ar Moldovas Republiku. Šā panta noteikumus piemēro, neskarot Pušu normatīvos aktus par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām Pušu teritorijās. Bagāžu un kravas, kas tiešā tranzītā šķērso Puses teritoriju, atbrīvo no nodokļiem, muitas nodevām un citiem līdzīgiem maksājumiem, kas nav balstīti uz sniegto pakalpojumu izmaksām

Comentarios