Par uzņēmumu

Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem ir "sociedad anónima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada", un tādas publisko tiesību iestādes, kuras darbojas saskaņā ar privāttiesībām. Parādnieks kreditoriem atlīdzina zaudējumus, kuri radušies apzināti nepatiesa maksātnespējas pieteikuma rezultātā. Kreditora prasījumu ārvalsts valūtā administrators pārrēķina latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu maksātnespējas pasludināšanas dienā. Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Dānijas tiesību aktiem ir "aktieselskab" un "anpartsselskab". Ziedojumu šādai organizācijai var atzīt par spēkā neesošu un atprasīt, ja ir pierādījumi, ka šis ziedojums ir fiktīvs vai netiek izmantots paredzētajiem mērķiem. Impôt des sociétés/vennootschapsbelasting Beļģijā. Administrators ir tiesīgs piedzīt no trešajām personām izdevumus, kas radušies sakarā ar to mantas uzturēšanu. Lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem kreditoriem pēc prasījumu summas. Administratora pienākums organizēt grāmatvedības uzskaiti Administratoram ir pienākums organizēt grāmatvedības uzskaiti visa maksātnespējas procesa laikā atbilstoši likuma "Par grāmatvedību" un likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" prasībām. Sabiedrība, kuras nosaukums atbilstoši Slovēnijas tiesību aktiem ir "delniška družba", "komanditna delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo", "družba z neomejeno odgovornostjo". Sabiedrība, kuras nosaukums atbilstoši Slovākijas tiesību aktiem ir "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnosť".

Uzņēmumu un komercobjektu pirkšana un. -

. Administratoram nav tiesību noraidīt kreditoru prasījumus, par kuru apmierināšanu stājies spēkā tiesas nolēmums. Lēmumu par prasījumu atzīšanu vai noraidīšanu pieņem administrators. Par uzņēmumu. Körperschaftsteuer Vācijā. Imposta sul reddito della societa Itālijā. Uzņēmējsabiedrība, kas reģistrēta saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem. Ja maksātnespējas reģistra ieraksts neatbilst lēmumam par ieraksta izdarīšanu, noteicošais ir lēmums. Körperschaftsteuer Austrijā. Maksātnespējas procesi, kas uzsākti pirms šā likuma spēkā stāšanās, risināmi šajā likumā noteiktajā kārtībā, izņemot gadījumus, kas noteikti turpmākajos punktos. Ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs to var pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Impôt sur le revenu des collectivités Luksemburgā. Komercsabiedrība vai saskaņā ar civiltiesībām izveidota komercsabiedrība, kooperatīvs un valsts uzņēmums, kas ir reģistrēts saskaņā ar Portugāles tiesību aktiem. Sabiedrība, kas saskaņā ar Luksemburgas likumiem ir "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée". Procenti un nokavējuma nauda, ja to aprēķināšana pārtraukta, tiek aprēķināti arī par nepamatoto pārtraukumu. Likums stājas spēkā vienlaikus ar atbilstošiem grozījumiem Latvijas Civilprocesa kodeksā. impozit pe profit, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi Rumānijā. Korekciju veic tajā taksācijas periodā, kurā veikta minētā kapitālsabiedrības kapitāla daļas vērtības palielināšana. No parādnieka līdzekļiem pilnā apjomā tiek maksāti ar šo līgumu izpildi saistītie nodokļu maksājumi. Administrators sniedz kreditoru sapulcei pārskatu par sanācijas gaitu un rezultātiem. Šā likuma normas, kas regulē administratora nodrošinājumu, nav piemērojamas, kamēr spēkā nav stājušies Ministru kabineta.

Par uzņēmumu - Binders

. Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Somijas tiesību aktiem ir "osakeyhtiö/aktiebolag, osuuskunta/andelslag, säästöpankki/sparbank", "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag". Ja kreditoru sapulce atzīst kādu no administratora noraidītajiem prasījumiem, tas tiek iekļauts administratora sastādītā atzīto prasījumu saraksta attiecīgajā grupā. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi komercreģistra ierakstos. Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Austrijas tiesību aktiem ir "Aktiengesellschaft" un "Gesellschaft mit beschränkter Haftung". Valsts nodeva šādos gadījumos netiek atmaksāta.Par katru pieteikumu Uzņēmumu reģistra valsts notārs lemj atsevišķi un lēmumu ieraksta Uzņēmumu reģistra žurnālā, datē un paraksta to. Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst pienākums pārbaudīt administratora iesniegto dokumentu sagatavošanas faktiskos apstākļus un jebkādas maksātnespējas procesa ietvaros pieņemtajos lēmumos norādītās informācijas atbilstību faktiskajiem apstākļiem. Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Francijas tiesību aktiem ir "société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée", un rūpnieciski un komerciāli publiskas iestādes un uzņēmumi. Bezpeļņas organizācija līdz tās reorganizācijas dienai vai darbības izbeigšanas dienai nav uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja. Kreditoru prasījumi, par kuriem ir stājies spēkā tiesas nolēmums, netiek balsoti. Uzņēmumu reģistra izsniegto lēmumu par minētā dokumenta reģistrāciju administrators nosūta tiesai. pantu un kapitāla daļas nominālvērtību pirms minētās kapitāla daļas vērtības palielinājuma. Sanācijas apturēšana Sanācija tiek pilnībā vai daļēji apturēta, ja saskaņā ar Padomes regulas Nr. Ja konkursa masā bija iekļauta manta, kas kalpoja par nodrošinājumu kāda kreditora prasījumam, un konkursa masas vērtības sadalīšana nav uzsākta, vispirms apmierināms nodrošinātā kreditora prasījums tādā apmērā, kāds iegūts par pārdoto ķīlu. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva. Daň z príjmov právnických osôb Slovākijā. Sabiedrība, kuras nosaukums atbilstoši Maltas tiesību aktiem ir "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet". Kreditoru administrācija vai konkursa valde, ja tāda ir izveidota, iegūst kreditoru komitejas tiesības un pilnvaras saskaņā ar šo likumu. Sabiedrība, kas reģistrēta atbilstoši Lietuvas tiesību aktiem. Lēmums par ieraksta izdarīšanu stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks tā spēkā stāšanās datums vai šā lēmuma spēkā stāšanās ir atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās.

Komercreģistra ierakstu uzglabāšana Komercreģistra ieraksti tiek uzglabāti elektroniskā formā, un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā lēmumam par ieraksta izdarīšanu. Sabiedrība, kuras nosaukums atbilstoši Slovēnijas tiesību aktiem ir "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo". Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Zviedrijas tiesību aktiem ir "aktiebolag", "försäkringsaktiebolag". Par termiņa pagarinājumu Aģentūra paziņo sūdzības iesniedzējam. Ja personai saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra ziņām nav deklarētās dzīvesvietas vai norādītās adreses ārvalstī, persona pieteikumā Uzņēmumu reģistram norāda adresi, kurā tā ir sasniedzama. Sanācijas plāna izstrādāšanas termiņš Sanācijas plāna izstrādāšanas termiņu nosaka kreditoru sapulce. Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem ir "società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata", un valsts vai privātas iestādes, kas veic rūpnieciskas un komerciālas darbības. Izsole var notikt, ja ir ieradies vismaz viens pircējs, kas sola vairāk par izsoles sākumcenu. Atalgojums, kas administratoram noteikts uzsāktos maksātnespējas procesos, saglabājams līdzšinējā apmērā, ja kreditoru sapulce nenolemj citādi. Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs pieņem lēmumu mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja kreditoru sapulce neapstiprina pārskatu, tā lemj par mierizlīguma slēgšanu vai bankrota procedūras uzsākšanu. Davek od dobička pravnih oseb Slovēnijā. Sabiedrība, kuras nosaukums atbilstoši Polijas tiesību aktiem ir "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par piecām dienām. Lēmums par sanācijas piemērošanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem kreditoriem pēc prasījumu summas. Parādnieka pārvalde mierizlīguma noslēgšanas gadījumā Pēc mierizlīguma apstiprināšanas tiesā par maksātnespējīgu pasludinātā parādnieka pārvaldi veic parādnieka pārvaldes institūcijas administratora uzraudzībā. Administratora pienākums ir iekļaut mierizlīguma jautājumu kreditoru sapulces darba kārtībā, ja parādnieka, Padomes regulas Nr. Sabiedrība, kuras nosaukums atbilstoši Latvijas tiesību aktiem ir "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību". Sabiedrība, kuras nosaukums atbilstoši Čehijas tiesību aktiem ir "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným". Tādā pašā termiņā Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā uz tiesas nolēmuma pamata.

Central Baltic - Official Site

. Komercsabiedrība vai saskaņā ar civiltiesībām izveidota komercsabiedrība, kooperatīvs un valsts uzņēmums, kas reģistrēts saskaņā ar Portugāles tiesību aktiem. Cesijas līgumi slēdzami pēc šo līgumu noteikumu apstiprināšanas kreditoru sapulcē. Uzņēmumu reģistra amatpersonu atbildība Par šā likuma pārkāpumiem Uzņēmumu reģistra valsts notāri un citas amatpersonas atbild likumā noteiktajā kārtībā. Lēmumu par cita ieraksta izdarīšanu reģistrā, atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem septiņu dienu laikā pēc pieteikuma vai paziņojuma saņemšanas. Kreditoru sapulce balso par pārskata apstiprināšanu un par parādnieka saistību pilnīgas izpildes atzīšanu. Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem ir "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid". Tādā pašā termiņā Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu maksātnespējas reģistrā uz tiesas nolēmuma pamata. Ja parādnieka naudas līdzekļu nepietiek, lai pilnīgi apmierinātu visus vienas grupas kreditoru prasījumus, šie prasījumi apmierināmi proporcionāli summai, kas pienākas katram kreditoram šīs grupas ietvaros. daļā minētos taksācijas periodu zaudējumus var segt hronoloģiskā secībā no nākamo sešu taksācijas periodu apliekamā ienākuma. Nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Politisko partiju likumu. Sabiedrība, kas inkorporēta saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem. Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumu un rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram attiecīgu iesniegumu. Mierizlīguma projektu, balstoties uz kreditoru sapulces noteiktajiem mierizlīguma noteikumiem, izstrādā administrators. Izmaksātā summa piedzenama no personas, kuras vainas dēļ trešās personas manta ir atsavināta. Daň z příjmů právnických osob Čehijas Republikā.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma.

. Kreditoru sapulce lemj par administrācijas izmaksām un parādu segšanas kārtību, kā arī nosaka maksātnespējas risinājuma termiņa beigas. Ierakstu izdarīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā Ierakstus biedrību un nodibinājumu reģistrā elektroniskā veidā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notārs, par ierakstu izdarīšanu pieņemot attiecīgu rakstveida lēmumu. Ieraksts maksātnespējas reģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanu. Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmuma apstrīdēšana vai Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Sabiedrība, kuras nosaukums atbilstoši Maltas tiesību aktiem ir "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet en akkomandita li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet". Aģentūra pauž savu viedokli, pamatojoties uz koleģiālu lēmumu. Sabiedrība, kuras nosaukums atbilstoši Zviedrijas tiesību aktiem ir "aktiebolag", "försäkringsaktiebolag", "ekonomiska föreningar", "sparbanker", "ömsesidiga försäkringsbolag". Sabiedrība, kuras nosaukums atbilstoši Slovākijas tiesību aktiem ir "akciová spoločnos", "spoločnosť s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnos", "verejná obchodná spoločnos", "družstvo". Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem ir "ανώνυμη εταιρ ία". Termiņš nedrīkst būt garāks par diviem mēnešiem no dienas, kad kreditoru sapulce pieņēmusi lēmumu par sanācijas piemērošanu. Atsevišķu likuma pantu piemērošanas īpatnības Valsts un pašvaldību uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību maksātnespējas procesā nav piemērojamas šā likuma normas, kuras paredz un regulē kreditoru sapulces sasaukšanu un darbību, kā arī kreditoru komitejas izveidošanu. Mierizlīguma apturēšana Mierizlīgums tiek pilnībā vai daļēji apturēts, ja saskaņā ar Padomes regulas Nr. Φόρος εισοδήμιτος νομκών προσώπων Grieķijā. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos. Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem ir "Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschraenkter Haftung", "bergrechtliche Gewerkschaft". Uzņēmumu reģistrs šā panta trešajā, piektajā un sestajā daļā minētos lēmumus nosūta pieteikuma iesniedzējam piecu dienu laikā no to pieņemšanas dienas.. Uzņēmumu reģistra valsts notārs reģistrē kompetentu valsts institūciju lēmumus par aizlieguma atzīmes ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par mēnesi. Mierizlīguma noteikumos obligāti norādāms, kādā apmērā apmierināmi katras kreditoru grupas prasījumi. Šeit norādītais ieķīlātās mantas vērtības samazinājums nav attiecināms uz mantas dabisko nolietojumu. Impôt sur les sociétés Francijā. Tāpat jābūt apliecinātai arī šo personu rīcībspējai. Sabiedrība, kuras nosaukums atbilstoši Ungārijas tiesību aktiem ir "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú társaság", "szövetkezet". pantā noteiktie ierobežojumi. Pieprasījumā jāietver pieprasītāju saraksts, viņu prasījumu apjoms, sapulces sasaukšanas iemesli. Sabiedrība, kuras nosaukums atbilstoši Igaunijas tiesību aktiem ir "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu". Biedrības vai nodibinājuma reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti ieraksti biedrību un nodibinājumu reģistrā, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti. Vennootschapsbelasting Nīderlandē. Minētās bezpeļņas organizācijas sastāda bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu pēc stāvokļa dienā, kad Uzņēmumu reģistrā reģistrēti statūtu grozījumi par bezpeļņas organizācijas statusa atcelšanu. Komersanta reģistrācijas lietai pievienojamie dokumenti Komersanta reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti komercreģistra ieraksti, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti. Administrators ir tiesīgs iesniegt paziņojumu par maksātnespēju publicēšanai arī citos laikrakstos. Impuesto sobre sociedades Spānijā. Sabiedrība, kuras nosaukums atbilstoši Čehijas Republikas tiesību aktiem ir "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným", "veřejná obchodní společnost", "komanditní společnost", "družstvo". Administratora pieteikumam jāpievieno arī attiecīgs kreditoru sapulces lēmums vai pierādījumi, ka kreditoru sapulces sasaukšana bijusi nesekmīga. Sabiedrība, kuras nosaukums atbilstoši Ungārijas tiesību aktiem ir "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "szövetkezet". Administrators atsauc kreditora prasījumu divu nedēļu laikā pēc atsaukuma saņemšanas. Statlig inkomstskatt Zviedrijā. Pēc tam, kad pieņemts lēmums par pārmaksātā nodokļa atmaksāšanu, Valsts ieņēmumu dienests atmaksā papildus iekasēto summu likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā un termiņos. Nenodrošināto kreditoru prasījumu sarakstā administrators norāda prasījumu summai atbilstošo katra nenodrošinātā kreditora balsu skaitu pirmajā kreditoru sapulcē. Par uzņēmumu. Ja kreditoru sapulce neapstiprina kādas grupas prasījumus, tā balso par katru šīs grupas prasījumu atsevišķi. Sabiedrība, kuras nosaukums atbilstoši Somijas tiesību aktiem ir "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank", "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag". Ja konkursa masa ir realizēta un tās vērtības sadalīšana uzsākta, maksātnespējas un bankrota process turpināms un izbeidzams saskaņā ar likumu "". Administrators ir tiesīgs iesniegt paziņojumu par bankrota procedūras uzsākšanu un noteikto izsoles uzsākšanas dienu publicēšanai arī citos laikrakstos. Biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstu uzglabāšana un reģistrācijas lietai pievienojamie dokumenti Biedrību un nodibinājumu reģistra ieraksti tiek uzglabāti elektroniskā formā, un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā lēmumam par ieraksta izdarīšanu. Maksātnespējas reģistra ierakstu uzglabāšana Maksātnespējas reģistra ierakstus uzglabā elektroniskā formā, un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā lēmumam par ieraksta izdarīšanu. Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund Somijā. Sabiedrība, kas inkorporēta saskaņā ar Lietuvas tiesību aktiem. Sabiedrība, kuras nosaukums atbilstoši Rumānijas tiesību aktiem ir "societãþi pe acþiuni", "societãþi în comanditã pe acþiuni", "societãþi cu rãspundere limitatã". Administrators ir tiesīgs iesniegt šādu paziņojumu publicēšanai arī citos laikrakstos. GORBUNOVS Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. Maksātnespējas reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti ieraksti maksātnespējas reģistrā, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti. Bezpeļņas kooperatīvā sabiedrība līdz dienai, kad Uzņēmumu reģistrā reģistrēti tās statūtu grozījumi par bezpeļņas organizācijas statusa atcelšanu, vai darbības izbeigšanas dienai nav uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja. Šajā gadījumā nodrošinātie kreditori turpina saņemt atlīdzību par viņu tiesību ierobežojumu sanācijas laikā līdz brīdim, kad tiek mainīts maksātnespējas procesa stāvokļa risinājums. Administratora pieteikumam par bankrota procedūras pabeigšanu pievieno apliecinājumu par atlikušo naudas līdzekļu samaksu Padomes regulas Nr. Paziņojums par pirmo kreditoru sapulci publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Atbilstoši Kipras tiesību aktiem "εταιρείες", kā definēts attiecīgos likumos par ienākuma nodokļiem. Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst biedrības vai nodibinājuma lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude. Imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas Portugālē. Uzņēmējsabiedrība, kas saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem ir "naamloze vennootschap/société anonyme, commanditaire vennootschap op aandelen/société en commandite par actions, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/société privée à respons". Mierizlīguma projekts Mierizlīguma projektā iekļaujamos noteikumus nosaka kreditoru sapulce. Ja biedrību un nodibinājumu reģistra ieraksts neatbilst lēmumam par ieraksta izdarīšanu, noteicošais ir lēmums. Radošas un lētas alternatīvas Ziemassvētku dāvanām. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi Uzņēmumu reģistra žurnālā. Valsts nodeva šādā gadījumā netiek atmaksāta. Ierakstu izdarīšana un uzglabāšana komercreģistrā Ierakstus komercreģistrā elektroniskā veidā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notāri, par ierakstu izdarīšanu pieņemot attiecīgu rakstveida lēmumu. Uzņēmumu reģistra valsts notārs lēmumā norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai

Comentarios