Privātuma politika.lv

ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai Personas datu apstrādei, ja nepastāv cits Personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību, tā izpildes laiks var tikt pagarināts vēl uz diviem mēnešiem. Datu subjekts - identificēta vai identificējama fiziska persona. Aizsardzības pasākumu nodrošināšana tiek īstenota, izmantojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos LDC likumīgo interešu aizsardzībai. LDC sadarbības partneri ir atbildīgi par godprātīgu savstarpējos līgumos vai vienošanās noteikto saistību attiecībā uz Personas datu apstrādi izpildes nodrošināšanu. Īstenojot glabāšanas ierobežojuma principu, LDC ievēro nosacījumu, ka, beidzoties vienam nolūkam, var rasties jauni leģitīmi nolūki, kas var pamatot nepieciešamību Personas datus glabāt ilgāk – arī pēc pamatnolūka izbeigšanās. LDC apstrādātie Personas dati pēc iespējas tiek aizsargāti pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu. Personu datu nosūtīšana uz Trešajām valstīm tiek veikta atbilstoši Vispārējās datu aizsardzības regulā un citos Personas datu aizsardzības kontekstā LDC saistošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. ar Personas datu apstrādi saistīto atgadījumu vai pārkāpumu ziņošanu iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. vadības un darbinieku konsultēšanu; komunikāciju ar Datu valsts inspekciju. Ar drošību saistītie normatīvie akti: Dokumenta izdošanas datums, veids, Nr. LDC ir tiesības vienpusēji veikt papildinājumus Privātuma politikā, aktuālo versiju ievietojot LDC tīmekļa vietnē www.ldc.gov.lv LDC saglabā politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas LDC tīmekļa vietnes www.ldc.gov.lv apmeklētājiem. Ēdiena mīti, kas var jums dārgi izmaksāt. Gadījumos, kad LDC ir Personas datu apstrādātājs, šo datu apstrādei tiek piemērotas gan atbilstošās LDC iekšējās normatīvo aktu prasības un aizsardzības pasākumi, gan arī attiecīgo Personas datu pārziņu noteiktās datu aizsardzības prasības. Datu subjekta pieprasījumus, kas saistīti ar tā tiesību īstenošanu, LDC izvērtē un izpilda mēneša laikā, skaitot no pieprasījuma saņemšanas brīža, attiecīgi informējot Datu subjektu par LDC veiktajām darbībām. Trešās valstis - valstis, kas nav ES dalībvalstis. Informācija par LDC veikto Personas datu apstrādi tiek reģistrēta un uzturēta LDC Personas datu apstrādes darbību reģistrā.

Ilgstpēja, politikas un deklarācijas -

. Kā pareizi konsolidēt aizdevumus?. Uzsākot Personas datu apstrādi vai mainoties nolūkam, kādā Personas dati tika sākotnēji iegūti, Datu subjekts tiek informēts par Personas datu apstrādes nolūku. LDC Privātuma politika ir pieejama LDC tīmekļa vietnē www.ldc.gov.lv. LDC apstrādā Personas datus un nodrošina to aizsardzību, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā izvērtēšanas rezultātā apzinātos privātuma riskus un LDC saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Šāda informēšana netiek veikta normatīvajos aktos noteiktajos izņēmuma gadījumos. Šādā gadījumā LDC informē Datu subjektu par pieprasījuma izpildes pagarinājumu un kavēšanās iemesliem mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Personas datu aizsardzības politika paredzēta šādām personu grupām - LDC darbinieki, LDC pakalpojumu ņēmēji, sadarbības partneri, Datu subjekti, kuru Personas dati tieši vai netieši tiek apstrādāti LDC darbības rezultātā. Privātuma politika.lv.

Privātuma Politika | airBaltic

. Savukārt datiem, kuru apstrādi LDC veic kā Apstrādātājs, LDC piemēro gan uzņēmumā noteikto kārtību, gan arī šo Personas datu Pārziņa noteiktās prasības.. nodrošina tiesības ierobežot apstrādi - Datu subjektam ir tiesības LDC pieprasīt uz laiku ierobežot Personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. punktā minētajiem kritērijiem, Datu subjekta personas dati tiek dzēsti. LDC Personas datu apstrādi veic tikai skaidri noteiktos nolūkos, to sasniegšanai nepieciešamā apjomā un balstoties uz atbilstošu tiesisko pamatu.

Comentarios