SIA ExpressCredit - Banknote

Aizdevējs šādas telefona sarunas ieraksta. Līgums: šis starp Pusēm noslēgtais kredīta līgums, kas no I daļas, II daļas un III daļas, Portāla noteikumiem un visiem tā grozījumiem un/vai pielikumiem. Ja Aizdevējs ir vienpusēji atkāpies no Līguma, tad Aizņēmējs samaksā Aizdevējam nesamaksātos Līguma maksājumus par laika posmu līdz Līguma izbeigšanai un likumiskos procentus līdz visu Līguma maksājumu samaksai. Aizņēmēja datu apstrāde, kuras mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana, ir reģistrēta Datu valsts inspekcijā, kurā ir reģistrēti Aizdevēja personas datu operatori. Aizdevējs var pārtraukt vai izbeigt Aizņēmēja identifikāciju un/vai saziņu ar Aizdevēju telefoniski, izmantojot Telefona numuru, vai caur Profilu Portālā un pieprasīt konkrēto darbību veikt Filiālē. Aizņēmējs maksā Aizdevējam Procentus par Aizdevuma summu par visu tās faktisko izmantošanas laiku. Aizņēmēja identifikācija un saziņa ar Aizņēmēju Portālā ir saistoša Pusēm, ja Aizņēmējs ir veicis Profila aktivizēšanu Portālā. Aizdevējs saskaņā ar Aizņēmēja norādījumu izsniedz katru Aizdevuma summu skaidrā naudā Filiālē vai pārskaita to uz Aizņēmēja kontu. punktā noteiktās procentu likmes. Telefona numurs: jebkurš Līgumā, Profilā un/vai Filiālē norādītais telefona numurs, kura vienīgais lietotājs ir Aizņēmējs. punktā norādīta diena, kad Aizņēmējam jāveic Aizdevuma summas pilnīga atmaksa. Aizņēmējs apstiprina Aizdevēja piedāvātos grozījumus Līguma II daļā Filiālē, telefoniski no Telefona numura vai caur Profilu Portālā. punktā norādītie Līguma maksājumu summas un samaksas termiņi. Aizdevējs piešķir Aizņēmējam Kredītlīnijas limitu, atļaujot Aizņēmējam atkārtoti pieprasīt, saņemt un lietot Aizdevuma summu Līguma darbības laikā. punktā norādītā Aizdevuma summas procentu likme, kuru aprēķina atbilstoši MK Noteikumiem, ja tiek ievērots Grafiks. punktā norādītais līgumsods par Procentu samaksas kavēšanu. Aizņēmējs pieprasa izsniegt katru Aizdevuma summu Kredītlīnijas limita ietvaros uz vēlamo atmaksas termiņu Filiālē, zvanot no Telefona numura vai caur Profilu Portālā. Aizdevējs var vienpusēji samazināt Procentus, lai Mēneša maksājuma atlikšanas komisijas samaksas gadījumā Līguma kopējās izmaksas atbilstu normatīvajiem aktiem. punktā norādītais Aizdevuma summas limits, līdz kuram varētu tikt palielināts Kredītlīnijas limits. punktā norādītā summa, kuru aprēķina atbilstoši MK Noteikumiem, ja tiek ievērots Grafiks. Ja Aizņēmējs paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu Aizdevējam nav nosūtījis Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, tad Aizņēmējs zaudē atteikuma tiesības. Aizdevējs līdz tam brīdim var neizsniegt Aizdevuma summu vai neatlikt Aizdevuma summas atmaksas termiņu. punktā un/vai Grafikā norādītais ikmēneša Līguma maksājumu samaksas datums. Aizdevējs var mainīt Komisiju apmēru jebkurā laikā, to jauno apmēru publiskojot Portālā un Filiālēs. SIA ExpressCredit - Banknote. Profils: Aizņēmēja personīgā vietne Portālā, kas Portālā ir pieejama pēc Aizņēmēja personas koda vai e-pasta un paroles ievadīšanas, ja Aizņēmējs ir piekritis Portāla noteikumiem. Aizņēmēja konts: jebkurš Līgumā, Filiālē, zvanot no Telefona numura vai Profilā norādītais Aizņēmēja norēķinu konts, vai norēķinu konts, no kura Aizņēmējs jebkad ir veicis pārskaitījumu Aizdevējam. Anuitātes metode: Grafika sastādīšanas metode, saskaņā ar kuru Aizdevuma summas atmaksas maksājuma un Procentu samaksas maksājuma kopsumma katru mēnesi ir vienāda.

ExpressCredit SIA | CV-Online - darba piedāvājumi.

. Kredītlīnijas limitu var paaugstināt līdz Potenciālā kredītlīnijas limitam pēc Aizņēmēja lūguma, Aizdevējam izvērtējot Aizņēmēja maksātspēju.

Finanšu mācības un Kredītkartes bērniem?. Līguma noteikumiem neatbilstošs Aizņēmēja maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim. Aizdevējs var pieprasīt Aizņēmēja informācijas maiņas apstiprināšanu telefoniski, izmantojot Telefona numuru, caur Profilu Portālā, Filiālē un/vai citā veidā atbilstoši Aizdevēja norādījumiem. punktā norādītās Komisijas par Grafikā noteikto Mēneša maksājumu termiņa pagarināšanu. Pušu tiesības un pienākumi. Aizdevējs var nepaaugstināt Kredītlīnijas limitu vai to samazināt, ja pēc Aizdevēja ieskatiem ir mainījusies Aizņēmēja maksātspēja. Puse/s: Aizņēmējs un/vai Aizdevējs. punktā norādītā daļa no Aizdevuma summas, kuru pirms Līguma noslēgšanas Aizņēmējs ir jau saņēmis. Mēneša maksājums: Grafikā norādītā Pamatsummas un Procentu maksājumu kopsumma, kuras samaksa jāveic līdz Maksājuma datumam. Aizdevējs var veidot datu bāzi par Aizņēmēja kredītvēsturi un maksātspēju ar mērķi Aizdevējam un ar to saistītiem uzņēmumiem piedāvāt un sniegt pakalpojumus. Komisijas: Līgumā un Aizdevēja cenrādī norādītās komisijas par Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem Aizņēmējam. Ja Aizņēmējs kavē Grafika noteikto Maksājuma datumu Procentu maksājuma samaksai, tad par katru kavēto dienu Aizņēmējs maksā Līgumsodu, kas tiek aprēķināts no kavētā Procentu maksājuma. Aizņēmējam nebūs nekādu pretenziju pret to. Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Aizdevuma summu, samaksā Procentus un citus Līguma maksājumus Grafikā noteiktajā apmērā un termiņā skaidrā naudā Filiālē vai ar pārskaitījumu uz Aizdevēja kontu. punktā norādītā un Kredītlīnijas limita ietvaros Aizņēmēja saņemtā un neatmaksātā kredīta summa. Aizņēmējs Filiālē, zvanot no Telefona numura vai caur Profilu Portālu, var saņemt bez maksas informāciju par Aizņēmēja Līguma saistībām. Procenti: atlīdzība par Aizdevuma summas lietošanu. Aizņēmēja identifikācija un saziņa ar Aizņēmēju telefoniski ir saistoša Pusēm, ja telefona saruna ir notikusi, Aizņēmējam izmantojot Telefona numuru, un tās laikā Aizdevējam ir sniegta tā pieprasītā informāciju par Līgumu. Aizdevējs nosaka secību, kādā tiek dzēstas Aizdevēja Līguma saistības. Ondo.lv ātrais kredīts par summu 150 eiro. Slēdzot Līgumu Filiālē, Aizņēmējam izveido Portālā neaktīvu Profilu, tā sākotnējo paroli nosūtot uz Aizņēmēja Telefona numuru. Aizņēmēja e-pasts: Līgumā norādītā Aizņēmēja elektroniskā pasta adrese, kuras vienīgais lietotājs ir Aizņēmējs.

.

Banknote

. Aizdevējs pēc katra Aizņēmēja pieprasījuma saņemšanas sagatavo grozījumus Līguma II daļā un piedāvā tos noslēgt Aizņēmējam. uz kuru agrākā prasījuma blakus tiesības neattiecas. Mēneša maksājuma atlikšanas komisija: II daļas. punktā, Portālā un/vai Filiālē norādītais Aizdevēja norēķinu konts. punktā norādītais Kredītlīnijas summas limits, kura ietvaros Aizņēmējs var lietot Aizdevēja piešķirto kredītu. punktā norādītā atlīdzība par Aizdevuma summas atmaksas kavēšanu. Ja Aizdevuma summa netiek izsniegta Aizņēmējam ar pārskaitījumu dēļ Aizņēmēja kļūdaini norādīta Aizņēmēja konta, tad grozījumi Līguma II daļā zaudē spēku un Aizdevējs par to informē Aizņēmēju. Aizdevējs var nodot datus par Aizņēmēju no šīs datu bāzes trešajām personām. Ja Aizņēmējs kavē Grafikā noteikto Maksājuma datumu Pamatsummas atmaksai, tad par katru kavēto dienu Aizņēmējs maksā Nokavējuma procentus, kas tiek aprēķināti no kavētā Pamatsummas maksājuma

Comentarios